mércores, 17 de abril de 2013

Probas Libres para obtención títulos FP (LOE). Convocatoria 2013

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Destinatarios:  persoas con experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente e non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional.


Requisitos das persoas solicitantes:
Requisitos de carácter xeral
     • Non estar matriculado/a en ciclos formativos de FP, nin ter causado baixa no correspondente curso académico.
     • Non estar en posesión dun título de FP declarado equivalente ao correspondente título de FP LOE obxecto da proba.
     • Para optar aos títulos de técnico:
              – Ter a titulación de ESO, proba de acceso ou estudos declarados equivalentes.              
              – Ter 18 anos.
     • Para optar aos títulos de técnico superior:
              – Ter o titulación de Bacharelato, proba de acceso proba de acceso ou estudos declarados equivalentes.
              – Ter 20 anos, ou 19 anos no caso de posuír o título de técnico.


Prazo de solicitude de admisión: Do 19 ao 30 de abril de 2013, ata as 13 horas


Documento informativo da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Máis información: Requisitos das persoas solicitantes,  relación de ciclos e prazas ofertadas, lugar de presentación de solicitudes, solicitudes de inscrición, ...


                         
CORRECCIÓN de erros da Orde do 5 de abril de 2013

Ningún comentario:

Publicar un comentario