Obradoiro de autocoidado

 Deixámosvos información sobre un obradoiro de autocoidado que oferta o Colexio Oficial de Psicoloxía.

Clicando na seguinte imaxe podedes acceder á toda a información


Para inscribirse premer nesta ligazón

BECAS DE EDUCACIÓN 2021-2021

 Xa está aberto o prazo para solicitar a bolsa do Ministerio de Educación e Formación Profesional (MEFP) para o curso 2021-2022. Tedes de prazo ata o 30 de setembro de 2021.

Podedes atopar toda a información no portal de bolsas e axudas do MEFP ou facendo clic na seguinte ligazón.

Podedes tramitar a súa solicitude a través da seguinte ligazón


PREMIOS EXTRAORDINARIOS ESO

 

Convocados os premios extraordinarios ao rendemento académico para o alumnado da ESO (Código de procedemento ED311D)

A QUEN SE DIRIXE?

  • Alumnado que no ano académico 2020/21 cursase 4º curso da ESO (réxime ordinario)
  • Que estea proposto polo equipo docente para a expedición do título
  • Obtivese unha media igual ou superior a 9,00 puntos no conxunto dos catro cursos da ESO

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

O prazo comezará o 7 de xuño e rematará o 6 de xullo de 2021

 

PREMIOS

Vinte premios extraordinarios, cada un estará dotado con 800 euros. Estes premios son compatibles con calquera outro tipo de premios, bolsas ou axudas.

 

REALIZACIÓN DA PROBA PARA A OBTENCIÓN DO PREMIO

O alumnado deberá realizar unha proba presencial o día 9 de setembro de 2021

A proba estrutúrase en dúas partes:

·         A primeira constará de diversas cuestión referidas ás seguintes materias do 4º curso: Lingua Galega e literatura, Lingua Castelá e literatura e Primeira Lingua estranxeira

·         Na segunda parte o alumnado dará resposta a diversas cuestións teóricas e/ou prácticas, de tres materias do currículo de 4º curso:

  • ·        Xeografía e Historia
  • ·        Matemáticas (orientadas ás ensinanzas académicas ou ás ensinanzas aplicadas)
  • ·        Unha materia a escoller entre: Bioloxía e xeoloxía, Economía, Física e Química, Latín, Ciencias aplicadas á actividade profesional, Iniciación á actividade emprendedora e empresarial ou Tecnoloxía

Cada parte da proba desenvolverase nun tempo máximo de 2 horas


FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática «PremiosEdu» (https://www.edu.xunta.gal/premiosedu/) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), ou directamente desde a propia aplicación «PremiosEdu»

Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)

As solicitudes subscribiranas directamente as persoas interesadas con plena capacidade de obrar ou, se é o caso, os/as representantes legais das persoas solicitantes

Para a presentación electrónica deste procedemento, a sede electrónica da Xunta de Galicia dispón de instrucións de axuda que deberán ser observadas en todo momento polas persoas solicitantes. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios, poderán dirixirse ao teléfono de información 012 ou ao enderezo electrónico 012@xunta.galPara resolver dúbidas relacionadas coa convocatoria, poderanse facer consultas no seguinte enderezo electrónico: premios@edu.xunta.gal


Fai clic nesta ligazón para acceder á orde que regula a convocatoria

Proceso de admisión nos ciclos formativos de FP 2021-2022

 Para o alumnado que quera acceder a un ciclo formativo no curso 2021-2022, na seguinte imaxe deixámosvos os prazos do proceso de amisión


A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.

Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.

No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.

Para máis información, facede clic na seguinte ligazón: http://www.edu.xunta.es/fp/admision-curso-2019-2020PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO

QUEN PODE PARTICIPAR?

Alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2020/21 fose proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso e obtivese unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

 

IMPORTE DOS PREMIOS 

20 premios de 1000€  cada un (ademais de estar exento de pagar a matrícula do primeiro ano dos estudos superiores)

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Do 27 de abril ao 26 de maio de 2021

 

COMO PRESENTO A SOLICITUDE?

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática PremiosEdu (https:// www.edu.xunta.gal/premiosedu/) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), ou directamente desde a propia aplicación PremiosEdu

Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)

 

REALIZACIÓN DA PROBA PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO

Esta proba terá lugar o día 23 de xuño de 2021. A proba estrutúrase en dúas partes:

Primeira parte (2 horas) consiste nunha análise  e comentario crítico dun texto sobre un tema xeral, histórico, filosófico ou literario

Segunda parte (1 hora) consiste no desenvolvemento de temas, resposta a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia xeral a elexir entre: matemáticas II, Matemáticas aplicadas ás CCSS II; Latín II e Fundamentos da Arte II

 

PARA MÁIS INFORMACIÓN FAI CLIC NA SEGUINTE LIGAZÓN

Encontros virtuais USC

Os días 23, 24 e 25 de marzo, martes, mércores e xoves da próxima semana terán lugar os Encontros Virtuais na Zona USC dirixidos ao estudantado de Ensino Medio.

A pesar da situación na que todos nos encontramos, a Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Lugo e Santiago) non pode deixar de acercarse ó estudantado de secundaria e, nesta ocasión, farao de forma virtual, a través da páxina Web da USC:

https://www.usc.gal/gl/encontros-virtuais

Nesa páxina atoparedes enlaces para seguir en directo os actos de Inauguración e Clausura a través da canle de Youtube da USC.

 O Acto de Inauguración terá lugar o martes, 23 de marzo, ás 12h., presidido polo reitor da Universidade. A continuación o profesor Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal da USC e director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e do Centro Nacional de Genotipado, pronunciará a conferencia inaugural co título "Proxectos e ilusións". Falará dos seus proxectos e ilusións.

O Acto de Clausura terá lugar o xoves, 25 de marzo, ás 18h. A escritora Érica Esmorís (Licenciada en Veterinaria no Campus de Lugo da USC) pronunciará a conferencia final co título "Non hai punto e final". Falará sobre a elección de carreira: Elixir unha carreira e formación é importante pero non determinante ao longo dunha vida profesional.

Dende a páxina de entrada poderase enlazar coas páxinas dos centros (facultades e escolas). Nestas páxinas  haberá vídeos explicativos da oferta da USC, así como das ABAU e do Acceso:

o    Presentacións das titulacións

o    Opinión dos estudantes sobre a titulación

o    Pílulas relacionadas coa titulación

o    Enlaces para conectarse por VIDEOCONFERENCIA con profesorado e estudantado de cada titulación.

A través dese enlace o estudantado poderá falar por VIDEOCONFERENCIA con responsables e estudantes da titulación para aclarar as súas dúbidas. En cada enlace figurarán os horarios de cada unha destas videoconferencias.

A Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Lugo e Santiago) quere ser unha Universidade centrada nas persoas e quere atender as súas inquedanzas, ás súas expectativas, ... e comezar con elas un proxecto vital.

Os Encontros son unha mostra máis dunha universidade que se abre á sociedade para prestarlle un mellor servizo , aínda máis nestes momentos difíciles polos que estamos a pasar, nos que máis que nunca debemos facer comunidade de aprendizaxe coa sociedade civil.

Convocadas as probas de avaliación de competencias clave

Os certificados de profesionalidade son un instrumento de acreditación oficial para as cualificacións profesionais.

Estes certificados pódense acadar a través dun proceso de recoñecemento da experiencia laboral (REXP) ou ben realizando cursos convocados e aprobados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria dentro das accións formativas para a formación para o emprego. (AFD)

Os certificados de profesionalidade teñen 3 niveis de cualificación profesional,

e cada nivel presenta uns requisitos concretos:

▪ Para nivel 1: non hai requisitos

▪ Para nivel 2: ESO ou titulacións equivalentes

▪ Para nivel 3: bacharelato ou titulacións equivalentes


Con todo, podedes realizar un AFD do nivel 2 e 3 sen ter o título da ESO ou

Bacharelato sempre que acreditedes posuír as competencias clave profesionais,

que son as seguintes:

1.- Comunicación en Lingua Castelá.

2.- Comunicación en Lingua Galega.

3.- Competencia Matemática.

4.- Comunicación en Linguas Estranxeiras (consultar no anexo I, as

especialidades formativas que requiren un módulo de lingua estranxeira).


Para superar as distintas competencias clave, o aspirante terá que realizar un

exame ou proba por cada competencia.


Recentemente saiu a convocatoria para estas probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3  (código de procedemento TR306A).

Prazo de inscrición aberto ata  o 7 de abril de 2021


Requisitos de participación

a) Maiores de 16 anos ou que os fagan en 31 de decembro do ano natural en que se celebran as probas;

b) Non estar en posesión de ningún dos requisitos de acceso á formación dos certificados de profesionalidade establecidos no artigo 2 da Orde do 7 de xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional e se regulan as probas de avaliación en competencias clave dentro das accións formativas de formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia

Presentación de solicitudes e prazo

Para participar nestas probas deberá presentarse unha solicitude segundo o modelo do anexo I desta resolución.

 As solicitudes, xunto coa documentación requirida, presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Para presentar as solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365
(https://sede.xunta.gal/chave365).

A solicitude tamén estará dispoñible no portal web da Consellería de Emprego e Igualdade

(https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua? content=topic_0145.html).

As persoas interesadas con discapacidade recoñecida cun grao igual ou superior ao 33 %, no caso de solicitaren adaptacións, teñen que indicalo na solicitude de inscrición nos recadros do bloque de persoas con algunha discapacidade.

O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 7 de abril de 2021.

Realización das probas de avaliación en competencias clave

1. O lugar de realización das probas de avaliación en competencias clave será exposto na páxina web https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua?content=topic_0145.html, da Consellería de Emprego e Igualdade. O calendario da convocatoria inclúese no anexo II desta resolución.

2. O/a candidato/a realizará unha proba por cada unha das competencias clave convocadas nas cales se inscribise. A duración da proba en cada competencia clave é dunha hora.

3. Todas as persoas candidatas se deberán presentar no horario que figura no anexo II para ser chamadas por orde alfabética en chamamento único. Para realizar as probas de avaliación nas distintas competencias clave poderanse ditar instrucións específicas na orde de chamada das persoas admitidas nelas; as ditas instrucións serán publicadas na páxina web https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua?content=topic_0145.html, da Consellería de Emprego e Igualdade, como mínimo 3 días antes da data de inicio de realización das probas.

4. Para a realización das probas, as persoas aspirantes deberán ir provistas do documento nacional de identidade, do número de identificación de estranxeiros ou do pasaporte. Tamén deberán levar bolígrafo de tinta de cor azul ou negra.

Nas probas de competencia matemática poderase acudir con calculadora.

5. O exame das competencias clave en matemáticas estará redactado en galego e castelán; os exames de comunicación en lingua galega, comunicación en lingua castelá e de comunicación en lingua inglesa estarán redactados na lingua obxecto da proba.

6. Non se permitirá o acceso ao recinto onde se realicen as probas con teléfonos móbiles, axendas electrónicas ou calquera outro instrumento de que se poida valer o aspirante para auxiliarse na realización do exercicio. Non se habilitará no recinto ningún servizo de recollida de móbiles.

7. As persoas participantes nas probas terán cuberto o risco de accidente derivado da asistencia a estas.