Encontros virtuais USC

Os días 23, 24 e 25 de marzo, martes, mércores e xoves da próxima semana terán lugar os Encontros Virtuais na Zona USC dirixidos ao estudantado de Ensino Medio.

A pesar da situación na que todos nos encontramos, a Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Lugo e Santiago) non pode deixar de acercarse ó estudantado de secundaria e, nesta ocasión, farao de forma virtual, a través da páxina Web da USC:

https://www.usc.gal/gl/encontros-virtuais

Nesa páxina atoparedes enlaces para seguir en directo os actos de Inauguración e Clausura a través da canle de Youtube da USC.

 O Acto de Inauguración terá lugar o martes, 23 de marzo, ás 12h., presidido polo reitor da Universidade. A continuación o profesor Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal da USC e director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e do Centro Nacional de Genotipado, pronunciará a conferencia inaugural co título "Proxectos e ilusións". Falará dos seus proxectos e ilusións.

O Acto de Clausura terá lugar o xoves, 25 de marzo, ás 18h. A escritora Érica Esmorís (Licenciada en Veterinaria no Campus de Lugo da USC) pronunciará a conferencia final co título "Non hai punto e final". Falará sobre a elección de carreira: Elixir unha carreira e formación é importante pero non determinante ao longo dunha vida profesional.

Dende a páxina de entrada poderase enlazar coas páxinas dos centros (facultades e escolas). Nestas páxinas  haberá vídeos explicativos da oferta da USC, así como das ABAU e do Acceso:

o    Presentacións das titulacións

o    Opinión dos estudantes sobre a titulación

o    Pílulas relacionadas coa titulación

o    Enlaces para conectarse por VIDEOCONFERENCIA con profesorado e estudantado de cada titulación.

A través dese enlace o estudantado poderá falar por VIDEOCONFERENCIA con responsables e estudantes da titulación para aclarar as súas dúbidas. En cada enlace figurarán os horarios de cada unha destas videoconferencias.

A Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Lugo e Santiago) quere ser unha Universidade centrada nas persoas e quere atender as súas inquedanzas, ás súas expectativas, ... e comezar con elas un proxecto vital.

Os Encontros son unha mostra máis dunha universidade que se abre á sociedade para prestarlle un mellor servizo , aínda máis nestes momentos difíciles polos que estamos a pasar, nos que máis que nunca debemos facer comunidade de aprendizaxe coa sociedade civil.

Convocadas as probas de avaliación de competencias clave

Os certificados de profesionalidade son un instrumento de acreditación oficial para as cualificacións profesionais.

Estes certificados pódense acadar a través dun proceso de recoñecemento da experiencia laboral (REXP) ou ben realizando cursos convocados e aprobados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria dentro das accións formativas para a formación para o emprego. (AFD)

Os certificados de profesionalidade teñen 3 niveis de cualificación profesional,

e cada nivel presenta uns requisitos concretos:

▪ Para nivel 1: non hai requisitos

▪ Para nivel 2: ESO ou titulacións equivalentes

▪ Para nivel 3: bacharelato ou titulacións equivalentes


Con todo, podedes realizar un AFD do nivel 2 e 3 sen ter o título da ESO ou

Bacharelato sempre que acreditedes posuír as competencias clave profesionais,

que son as seguintes:

1.- Comunicación en Lingua Castelá.

2.- Comunicación en Lingua Galega.

3.- Competencia Matemática.

4.- Comunicación en Linguas Estranxeiras (consultar no anexo I, as

especialidades formativas que requiren un módulo de lingua estranxeira).


Para superar as distintas competencias clave, o aspirante terá que realizar un

exame ou proba por cada competencia.


Recentemente saiu a convocatoria para estas probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3  (código de procedemento TR306A).

Prazo de inscrición aberto ata  o 7 de abril de 2021


Requisitos de participación

a) Maiores de 16 anos ou que os fagan en 31 de decembro do ano natural en que se celebran as probas;

b) Non estar en posesión de ningún dos requisitos de acceso á formación dos certificados de profesionalidade establecidos no artigo 2 da Orde do 7 de xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional e se regulan as probas de avaliación en competencias clave dentro das accións formativas de formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia

Presentación de solicitudes e prazo

Para participar nestas probas deberá presentarse unha solicitude segundo o modelo do anexo I desta resolución.

 As solicitudes, xunto coa documentación requirida, presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Para presentar as solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365
(https://sede.xunta.gal/chave365).

A solicitude tamén estará dispoñible no portal web da Consellería de Emprego e Igualdade

(https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua? content=topic_0145.html).

As persoas interesadas con discapacidade recoñecida cun grao igual ou superior ao 33 %, no caso de solicitaren adaptacións, teñen que indicalo na solicitude de inscrición nos recadros do bloque de persoas con algunha discapacidade.

O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 7 de abril de 2021.

Realización das probas de avaliación en competencias clave

1. O lugar de realización das probas de avaliación en competencias clave será exposto na páxina web https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua?content=topic_0145.html, da Consellería de Emprego e Igualdade. O calendario da convocatoria inclúese no anexo II desta resolución.

2. O/a candidato/a realizará unha proba por cada unha das competencias clave convocadas nas cales se inscribise. A duración da proba en cada competencia clave é dunha hora.

3. Todas as persoas candidatas se deberán presentar no horario que figura no anexo II para ser chamadas por orde alfabética en chamamento único. Para realizar as probas de avaliación nas distintas competencias clave poderanse ditar instrucións específicas na orde de chamada das persoas admitidas nelas; as ditas instrucións serán publicadas na páxina web https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua?content=topic_0145.html, da Consellería de Emprego e Igualdade, como mínimo 3 días antes da data de inicio de realización das probas.

4. Para a realización das probas, as persoas aspirantes deberán ir provistas do documento nacional de identidade, do número de identificación de estranxeiros ou do pasaporte. Tamén deberán levar bolígrafo de tinta de cor azul ou negra.

Nas probas de competencia matemática poderase acudir con calculadora.

5. O exame das competencias clave en matemáticas estará redactado en galego e castelán; os exames de comunicación en lingua galega, comunicación en lingua castelá e de comunicación en lingua inglesa estarán redactados na lingua obxecto da proba.

6. Non se permitirá o acceso ao recinto onde se realicen as probas con teléfonos móbiles, axendas electrónicas ou calquera outro instrumento de que se poida valer o aspirante para auxiliarse na realización do exercicio. Non se habilitará no recinto ningún servizo de recollida de móbiles.

7. As persoas participantes nas probas terán cuberto o risco de accidente derivado da asistencia a estas.


Probas de certificación das EOI para o curso 2020-21

Publicouse a Circular 1/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se regulan para o curso 2020-2021 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 81/2018, do 19 de xullo.

O prazo de matrícula nas probas estará aberto dende o 10 ao 26 de marzo.

Máis información:

Charla a Ponte USC

 Deixamos ao voso alcance a presentación da charla impartida polo profesor Celso Rodríguez Fernández, da USC, o 5 de marzo  do 2021 no salón de actos.

Para acceder ao pdf fai clic na imaxeAdmisión nos centros escolares

Dende o luns 1 de marzo de 2021 e ata o 22 de marzo permanecerá aberto o prazo de solicitude de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2021/22, para todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo (maioritariamente en 4º curso de Educación Infantil), así como para aqueles alumnos de Educación Infantil, de Educación Primaria de ESO e de Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar sempre que haxa prazas dispoñibles.

As solicitudes de admisión poderán presentarse a partir do día 1, tanto de xeito telemático na aplicación ‘AdmisionAlumnado’ (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) como de xeito presencial nos centros escolares que se elixan como primeira opción, prazo que permanecerá aberto ata o 22 de marzo.

A publicación das listas provisionais de persoas admitidas e non admitidas publicaránse antes do 25 de abril, e as definitivas antes do 15 de maio

Posteriormente abrirase o prazo de fomalización de matrícula, que será:

  • do 20 ao 30 de xuño para alumnado de Infantil e Primaria,
  • do 25 de xuño ao 10 de xullo para o de ESO e Bacharelato. Estes últimos contarán, ademais, cun prazo extraordinario de matrícula entre o 1 e o 10 de setembro.

A ferramenta informática de admisión posibilita que os proxenitores cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación. Ademais, as familias poderán consultar o estado de tramitación da solicitude nas distintas fases do procedemento utilizando o código que xera a aplicación ao cumprimentar a solicitude, xunto co DNI do proxenitor ou proxenitora asinante.

PROBA DE OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO PARA MAIORES DE 20 ANOS

A quen vai dirixida?

Esta proba diríxese ás persoas que cumpran os seguinte requisitos:

a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2021. 
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para efectos académicos. 
c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2020/21.

Prazo de inscrición

O período de inscrición na proba estará comprendido entre o 3 e o 10 de marzo de 2021.

Realización da proba

A proba celebrarase en Santiago de Compostela o día 23 de abril de 2021 no IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela. 

Estrutura da proba

O primeiro exercicio será común ás distintas modalidades. Estruturarase en catro partes:

a) Primeira parte: Lingua Galega e Literatura I e II.
b) Segunda parte: Lingua Castelá e Literatura I e II.
c) Terceira parte: Primeira Lingua Estranxeira I e II (inglés ou francés). 
d) Cuarta parte: Filosofía e Historia de España.

O segundo exercicio terá un carácter diferenciado en función da modalidade e itinerarios escollidos. Estruturarase en tres partes

a) Primeira parte. Proba correspondente ás materias troncais xerais propias de cada modalidade e itinerario elixidos. Para a modalidade de Ciencias, realizaranse as probas das materias Matemáticas I e II. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais no itinerario de Humanidades realizaranse as probas das materias Latín I e II. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais no itinerario de Ciencias Sociais realizaranse as probas de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I e II.

b) Segunda parte. Proba correspondente ás materias troncais de opción da modalidade elixida. Para a modalidade de Ciencias, a persoa aspirante escollerá unha entre as seguintes opcións

1. Física e Química e Física. 
2. Física e Química e Química. 
3. Debuxo Técnico I e II.

Para a modalidade e itinerarios de Humanidades e Ciencias Sociais, a persoa aspirante seleccionará unha entre as seguintes opcións:

1. Economía e Economía da Empresa. 
2. Historia do Mundo Contemporáneo e Xeografía. 
3. Grego I e II.

c) Terceira parte. Proba correspondente ás materias troncais de opción de modalidade elixida

Para modalidade de Ciencias, a persoa aspirante elixirá unha entre as seguintes opcións: 

1. Bioloxía e Xeoloxía e Bioloxía. 
2. Bioloxía e Xeoloxía e Xeoloxía.

Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, a persoa aspirante deberá realizar a proba correspondente ás materias de Literatura Universal e Historia da Filosofía

Organización da proba

A sesión de mañá desenvolverase entre as 8.30 e as 14.30 horas e dedicarase á realización do primeiro exercicio. Organizarase en tres partes:

Parte 1, das 8.30 ás 11.30 horas: realizaranse as probas correspondentes ás materias Lingua Galega e Literatura I e II e Lingua Castelá e Literatura I e II. 
Parte 2, das 12.00 ás 13.30 horas: realizarase a proba correspondente á Primeira Lingua Estranxeira I e II (inglés ou francés).
Parte 3, das 13.30 ás 14.30 horas: realizaranse as probas de Filosofía e Historia de España.

 A sesión de tarde desenvolverase entre as 16.30 e as 20.30 horas e dedicarase á realización do segundo exercicio. Organizarase en tres parte

Parte 1, das 16.30 ás 18.00 horas: para a modalidade de Ciencias, realizaranse as probas de Matemáticas I e II. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais no itinerario de Humanidades, realizaranse as probas de Latín I e II. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais no itinerario de Ciencias Sociais realizaranse as probas de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I e II.

Parte 2, das 18.00 ás 19.00 horas: para a modalidade de Ciencias, realizaranse as probas de Física e Química e Física, as de Física e Química e Química e as de Debuxo Técnico I e II. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, realizaranse as probas de Economía e Economía da Empresa, as de Historia do Mundo Contemporáneo e Xeografía e as de Grego I e II.

Parte 3, das 19.30 ás 20.30 horas: para a modalidade de Ciencias, realizaranse as probas de Bioloxía e Xeoloxía e Bioloxía e as de Bioloxía e Xeoloxía e Xeoloxía. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, realizaranse as probas de Literatura Universal e Historia de Filosofía.


As persoas que non superen a proba na súa totalidade poderán manter a cualificación obtida no exercicio superado para sucesivas convocatorias.


Para máis información, podes consultar a convocatoria na seguinte ligazón: Resolución DOG Mércores, 24 de febreiro de 2021 (xunta.gal)

PROBA DE OBTENCIÓN DO TÍTULO EN ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS

A quen vai dirixida?

A aquelas persoas que cumpran os seguintes requisitos: 

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba. 

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria. 

3. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2020/21 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

4. O alumnado matriculado durante o curso 2020/21 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións: 

4.1 Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos

4.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

 

Prazos de matrícula 

Convocatoria de maio: 8 de marzo ao 18 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos. 

Convocatoria de setembro: 1 de xullo ao 8 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos.


Data de realización da proba

Convocatoria de maio: 21 de maio de 2021 

Convocatoria de setembro: 10 de setembro de 2021 


Estrutura da proba 

As probas constarán de tres partes, correspondentes aos tres ámbitos en que se organizan as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria para as persoas adultas

A sesión da mañá terá dúas partes

  • Na primeira, das 9.30 ás 12.00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das materias de Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo de Educación física
  • Na segunda parte, das 12.15 ás 13.15 horas, realizarase a proba do ámbito social, que inclúe exercicios das materias de Xeografía e Historia, Economía, Iniciación a Actividade Emprendedora Empresarial e aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación plástica e visual, e Música.

Na sesión da tarde, das 16.00 ás 19.00 horas, realizarase a proba do ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de:

 a) Lingua galega e literatura.

b) Lingua castelá e literatura

c) Lingua estranxeira (inglés ou francés).


Para información máis detallada accede á ligazón da convocatoria: Resolución DOG Venres, 12 de febreiro de 2021 (xunta.gal)