Parámetros de ponderación para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2019/20.

Xúntase a Resolución do 13 de maio de 2019 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2019/20.

Resolución do 11 de febreiro de 2019 (DOG)Resolución do 13 de maio de 2019 (DOG) Parámetros de ponderación

Que quero estudiar?

La trayectoria de Marta Sánchez, en imágenes.El escritor colombiano Juan Gabriel VásquezGUÍA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE GALICIA  Buscador de La Voz de Galicia para descubrir o que podes estudar ao terminar o bachillerato. Cando introduzas as palabras crave recorda que as titulaciones están en galego.


Acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2019/2020

A Consellería de Educación convoca probas de acceso específicas ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2019/20.

Prazo de presentación das solicitudes  ata o 7 de xuño.

Lugar, datas e desenvolvemento das probas de acceso:
-  As probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de Arte Dramática darán comezo o día 1 de xullo na sede da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, segundo figura no anexo II desta resolución e de acordo co establecido no artigo 5 da Orde do 21 de novembro de 2016.
-  A proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación terá lugar o día 17 de xuño no IES As Fontiñas, Santiago de Compostela, segundo o establecido no anexo I desta resolución e de acordo co artigo 6 da Orde do 21 de novembro de 2016. 

Requisitos
Estar en posesión do título de bacharelato ou título declarado equivalente para os efectos académicos, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, así como a superación da correspondente proba específica a que se refire o artigo 55.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Inscrición
As solicitudes deberán realizarse de maneira telemática cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365) e tamén se poderá formalizar a inscrición directamente na Secretaría da Escola superior de Arte Dramática de Galicia.


Máis información:
RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instruciónspara o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de ArteDramática para o curso 2019/20
http://esadgalicia.com/

Ensinanzas superiores de arte dramática

STEMweek 2019. Actividades formativas STEM en lingua inglesa, (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas)

STEMweek 2019
A Consellería de Educación convoca a STEMweek, actividades formativas STEM en lingua inglesa, (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e da competencia científico-tecnolóxica do alumnado de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria matriculado en centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia.
O lugar onde se realizará esta actividade será o CRD da Coruña (Centro Residencial Docente, Burgo-Acea de Ama, s/n, Culleredo 15670), en réxime de internado de domingo ao sábado seguinte.
En cada quenda, o alumnado entrará o domingo entre as 18.00 e as 19.30 horas e sairá o sábado entre as 12.00 e as 13.30 horas. As familias ou titores legais dos menores serán os responsables de levar e recoller o alumnado ata o lugar de realización da actividade, e os gastos que isto ocasione serán a cargo deles. O resto das actividades será gratuíto para o alumnado adxudicatario das prazas ofertadas.
Requisitos:
a) Estar cursando 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria no réxime xeral, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2018/19, na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter superadas todas as materias no curso 2017/18. De ser adxudicada unha praza obxecto desta convocatoria a un alumno/a de 4º de ESO que non teña superadas todas as materias do curso 2018/19, deberá renunciar a ela.
c) Ter acadado no curso 2017/18 unha cualificación mínima de 6 na materia de Inglés.
QUENDA
LUGAR
DATAS
IDIOMA
Nº DE ALUMNADO
CURSO
CDR
A Coruña
25-31 agosto 2019
Inglés
100
3º ESO
CDR
A Coruña
2-7 setembro 2019
Inglés
100
4º ESO 
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario ED504G dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
prazo para a presentación de solicitudes será desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019, ambos os dous incluídos.
Máis información: no DOG do 24 de abril de 2019  e en
 http://www.edu.xunta.gal/portal/node/27628

Campamentos de Verán 2019

                                   
A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades da Campaña de Verán 2019
Campamentos de Verán 2019
Servizos ofertados: 
a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a participación do/a mozo/a.
b) Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.
c) Manutención en réxime de pensión completa.
d) O material necesario para a actividade.
e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais que por razón da súa discapacidade precisen apoio, disporase de persoal que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.
f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.
g) Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela, ou lugar que se sinale como punto de saída, ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.
incorporación terá lugar o día de inicio da quenda correspondente entre as 11.00 e as 12.30 horas. A recollida terá lugar o último día da quenda entre as 16.00 e as 18.00 horas..
Cando a incorporación aos campamentos e albergues teña lugar fóra de Galicia, será por conta da persoa interesada o traslado desde o seu domicilio ata Santiago de Compostela, ou o lugar que se sinale como punto de saída, tanto o día de ida para a actividade como o día de chegada.
Poden solicitar a súa participación nas actividades ofertadas nesta convocatoria as persoas mozas galegas residentes en Galicia.
Idades:
a) As persoas nacidas no ano 2001 non poderán cumprir 18 anos antes da finalización do campamento.
b) As persoas nacidas no ano 2010 deberán ter cumpridos 9 anos ao inicio do campamento.
Ningún/ningunha participante poderá ser admitido/a en máis dun campamento por ano.
Discapacidades:
As persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán participar nesta convocatoria cumprindo os seguintes requisitos:
a) Facer constar a súa condición no seu impreso de solicitude, co fin de planificar os apoios persoais necesarios, se os precisar. 
b) Que no certificado de recoñecemento de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda de terceira persoa. 
c) Ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades que se van desenvolver no destino que soliciten.
Adxudicación das prazas 
a) Por adxudicación directa, no caso de que a demanda non supere o número de prazas dispoñibles. 
b) Por sorteo, por medios informáticos, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles.
Solicitudes:
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos seguintes códigos:
Solicitude individual: procedemento BS303A.
Solicitude múltiple: procedemento BS303F.
Prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade:
procedemento BS303G para solicitude individual
procedemento BS303H no caso de solicitude múltiple.
Prezo:
Os membros de familia que teñan o título de numerosa terán un desconto do 50% 
As persoas usuarias do Carné xove gozarán dun desconto do 25%
Prazo:
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 7 de maio de 2019
Máis información: no DOG do 22 de abril de 2018 

Premios extraordinarios de Bacharelato 2019

Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2018-2019 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

Prazo de presentación:  ata o día 28 de maio de 2019. 
Requisitos: 
1. Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2018/19 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso. 
2. Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75. A nota media calcularase de acordo co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño de 2015).
Importe: Vinte premios extraordinarios. Cada premio estará dotado con 1.000 euros.
A proba terá lugar o día 27 de xuño de 2019 
de acordo co seguinte horario: 
– 9.30 horas, presentación das persoas candidatas. 
– 10.15 a 12.15 horas, primeira parte da proba. 
– 12.45 a 13.45 horas, segunda parte da proba.

7ª Convocatoria bolsas Eurolingua 2019

Por sétimo ano consecutivo Eurolingua Venairlanda® convoca as súas Bolsas para a realización de Cursos de Inglés en Irlanda de dúas semanas de duración durante o verán nun programa de inmersión todo incluído. Constan dun lote global de 20 bolsas dirixidas a alumnado universitario, de secundaria, bacharelato ou formación profesional cunha dotación orzamentaria achegada por Eurolingua Venairlanda na súa totalidade.
A bolsa do programa é ao 100% e inclúe:
 • Recollida no aeroporto e traslado ao aloxamento.
 •  O alumnado menor de idade viaxará do 28 Xullo ao 11 de Agosto de 2019. A data para o alumnado adulto está pendente de confirmar. En caso de forza maior, a data poderase modificar pero sempre se debe realizar o curso nos meses de verán.
 • Aloxamento en familia ou residencia/apartamentos.
 • Proba de nivel.
 • Programa de 20 clases de inglés semanais.
 • Material didáctico.
 • Programa de actividades culturais visitas e excursións.
 • Certificado de aproveitamento do curso expedido polo colexio.
 • Supervisión por persoal monitor de Eurolingua en destino.
 • Teléfonos de emerxencia 24 horas.
 • Non incluído, pero xestionable gratuitamente, o billete de avión.
 IDADEnacer con anterioridad ao 31 decembro de 2004

PRAZO DE SOLICITUDE DA BECA
Ata as 23.59 horas do 17 de abril de 2019 aínda que recomendamos non esperar aos últimos días para poder completar o apartado de méritos.
 • Para comprobar requisitos pincha aquí.
 • Para solicitar a beca Eurolingua, pincha aquí.
MÁIS INFORMACIÓN: