BECAS DE EDUCACIÓN 2022-2023

 Xa está aberto o prazo para solicitar a bolsa do Ministerio de Educación e Formación Profesional (MEFP) para o curso 2022-2023. 

O prazo de solicitude é dende o 30 de marzo ao 12 de maio

Toda  a información no portal de bolsas e axudas do MEFP

Podedes tramitar a túa solicitude a través desta  ligazón


Vídeos explicativos de como rexistrase na sedes electrónica


 

Notas de corte para o acceso á universidade en Galicia no curso 2021-2022

A  CIUG publicou as  notas de corte de acceso á universidade en Galicia para o curso 2021-2022 

Convocatoria de probas de certificación das ensinanzas de idiomas  polo réxime libre para o curso 2021/22.

Do 9 ao 26 de novembro está aberto o prazo de inscrición nas probas de certificación para o alumnado libre.

Accede a toda a información neste enlace

Obradoiro de autocoidado

 Deixámosvos información sobre un obradoiro de autocoidado que oferta o Colexio Oficial de Psicoloxía.

Clicando na seguinte imaxe podedes acceder á toda a información


Para inscribirse premer nesta ligazón

BECAS DE EDUCACIÓN 2021-2021

 Xa está aberto o prazo para solicitar a bolsa do Ministerio de Educación e Formación Profesional (MEFP) para o curso 2021-2022. Tedes de prazo ata o 30 de setembro de 2021.

Podedes atopar toda a información no portal de bolsas e axudas do MEFP ou facendo clic na seguinte ligazón.

Podedes tramitar a súa solicitude a través da seguinte ligazón


PREMIOS EXTRAORDINARIOS ESO

 

Convocados os premios extraordinarios ao rendemento académico para o alumnado da ESO (Código de procedemento ED311D)

A QUEN SE DIRIXE?

  • Alumnado que no ano académico 2020/21 cursase 4º curso da ESO (réxime ordinario)
  • Que estea proposto polo equipo docente para a expedición do título
  • Obtivese unha media igual ou superior a 9,00 puntos no conxunto dos catro cursos da ESO

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

O prazo comezará o 7 de xuño e rematará o 6 de xullo de 2021

 

PREMIOS

Vinte premios extraordinarios, cada un estará dotado con 800 euros. Estes premios son compatibles con calquera outro tipo de premios, bolsas ou axudas.

 

REALIZACIÓN DA PROBA PARA A OBTENCIÓN DO PREMIO

O alumnado deberá realizar unha proba presencial o día 9 de setembro de 2021

A proba estrutúrase en dúas partes:

·         A primeira constará de diversas cuestión referidas ás seguintes materias do 4º curso: Lingua Galega e literatura, Lingua Castelá e literatura e Primeira Lingua estranxeira

·         Na segunda parte o alumnado dará resposta a diversas cuestións teóricas e/ou prácticas, de tres materias do currículo de 4º curso:

  • ·        Xeografía e Historia
  • ·        Matemáticas (orientadas ás ensinanzas académicas ou ás ensinanzas aplicadas)
  • ·        Unha materia a escoller entre: Bioloxía e xeoloxía, Economía, Física e Química, Latín, Ciencias aplicadas á actividade profesional, Iniciación á actividade emprendedora e empresarial ou Tecnoloxía

Cada parte da proba desenvolverase nun tempo máximo de 2 horas


FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática «PremiosEdu» (https://www.edu.xunta.gal/premiosedu/) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), ou directamente desde a propia aplicación «PremiosEdu»

Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)

As solicitudes subscribiranas directamente as persoas interesadas con plena capacidade de obrar ou, se é o caso, os/as representantes legais das persoas solicitantes

Para a presentación electrónica deste procedemento, a sede electrónica da Xunta de Galicia dispón de instrucións de axuda que deberán ser observadas en todo momento polas persoas solicitantes. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios, poderán dirixirse ao teléfono de información 012 ou ao enderezo electrónico 012@xunta.galPara resolver dúbidas relacionadas coa convocatoria, poderanse facer consultas no seguinte enderezo electrónico: premios@edu.xunta.gal


Fai clic nesta ligazón para acceder á orde que regula a convocatoria