venres, 15 de xuño de 2018

Actividades formativas STEM en lingua inglesa para 3º e 4º da ESO

A Consellería de Educación convoca a STEMweek, actividades formativas STEM en lingua inglesa, (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e da competencia científico-tecnolóxica do alumnado de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria matriculado en centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia.

quendasstem
O lugar onde se realizará esta actividade será o CRD da Coruña (Centro Residencial Docente, Burgo-Acea de Ama, s/n, Culleredo 15670), en réxime de internado de domingo ao sábado seguinte.
En cada quenda, o alumnado entrará o domingo entre as 18.00 e as 19.30 horas e sairá o sábado entre as 12.00 e as 13.30 horas. As familias ou titores legais dos menores serán os responsables de levar e recoller o alumnado ata o lugar de realización da actividade, e os gastos que isto ocasione serán a cargo deles. O resto das actividades será gratuíto para o alumnado adxudicatario das prazas ofertadas.
Persoas beneficiarias e requisitos:
a) Estar cursando 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017/18, na Comunidade Autónoma de Galicia. 
b) Ter superadas todas as materias no curso 2016/17. De ser adxudicada unha praza obxecto desta convocatoria a un/unha alumno/a de 4º de ESO que non teña superadas todas as materias do curso 2017/18, deberá renunciar a ela. 
c) Ter acadado no curso 2016/17 unha cualificación mínima de 6 na materia de inglés.
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario ED504G dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
prazo estará aberto ata o 12 de xullo de 2018
Máis información no DOG do 12 de xuño de 2018 e en www.edu.xunta.es 
Enderezo electrónico: stemweek@edu.xunta.es

Fonte: xuventude.net

martes, 12 de xuño de 2018

Acceso á universidade. Simulador da nota de admisión ás titulacións do SUG

Todas as persoas interesadas en coñecer a nota de admisión ás distintas titulacións do SUG, ten a súa disposición este simulador. Para isto, é necesario introducir a nota das distintas partes da proba da ABAU (a nota das materias da parte obrigatoria e as notas das distintas materias da parte voluntaria obxecto de ponderación) e a nota media de bacharelato.

Convocatoria prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19.


A Consellería de Educación convoca prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2018/19
A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:
a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.
b) E tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.
Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se consideren oportunos..
Prazos:
O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será:
1. Para os solicitantes matriculados en Bacharelato ata o 16
de xullo de 2017 (este incluído).
2. Para os solicitantes matriculados en ciclos formativos ata o 8 de agosto de 2017 (este incluído).
Presentación de solicitudes
1. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro residencial docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galiciahttps://sede.xunta.gal

Máis información:

luns, 21 de maio de 2018

OFERTA DE PRAZAS NAS UNIVERSIDADES GALEGAS. CURSO 2018-2019

Oferta de prazas de cada grao universitario nas tres universidades galegas, curso 2018/19.

Información de Universidades Españolas:


A UNIÓN EUROPEA VAI REGALAR 15.0000 PASES DE INTERRAIL

A Unión Europea sorteará 15.000 pases de INTERRAIL gratis...
As condicións son estas:
- Ter 18 anos ou cumprilos antes do 1 de Xullo. - Ter a nacionalidade dalgún dos 28 membros da UE.

- Pódese aplicar individualmente ou en grupos (máximo 5 persoas). 
Solicitude Online do 12 ao 26 de Xuño 2018. Os gañadores do Interail gratis serán notificados por correo en xullo.
A viaxe debe ser entre xullo e setembro de 2018.
Duración de entre 1 e 30 días.
web oficial para inscribirse é esta: 
http://www.youdiscover.eu ou tamén no Portal Europeo da Xuventude