Admisión nos centros escolares

Dende o luns 1 de marzo de 2021 e ata o 22 de marzo permanecerá aberto o prazo de solicitude de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2021/22, para todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo (maioritariamente en 4º curso de Educación Infantil), así como para aqueles alumnos de Educación Infantil, de Educación Primaria de ESO e de Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar sempre que haxa prazas dispoñibles.

As solicitudes de admisión poderán presentarse a partir do día 1, tanto de xeito telemático na aplicación ‘AdmisionAlumnado’ (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) como de xeito presencial nos centros escolares que se elixan como primeira opción, prazo que permanecerá aberto ata o 22 de marzo.

A publicación das listas provisionais de persoas admitidas e non admitidas publicaránse antes do 25 de abril, e as definitivas antes do 15 de maio

Posteriormente abrirase o prazo de fomalización de matrícula, que será:

  • do 20 ao 30 de xuño para alumnado de Infantil e Primaria,
  • do 25 de xuño ao 10 de xullo para o de ESO e Bacharelato. Estes últimos contarán, ademais, cun prazo extraordinario de matrícula entre o 1 e o 10 de setembro.

A ferramenta informática de admisión posibilita que os proxenitores cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación. Ademais, as familias poderán consultar o estado de tramitación da solicitude nas distintas fases do procedemento utilizando o código que xera a aplicación ao cumprimentar a solicitude, xunto co DNI do proxenitor ou proxenitora asinante.

PROBA DE OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO PARA MAIORES DE 20 ANOS

A quen vai dirixida?

Esta proba diríxese ás persoas que cumpran os seguinte requisitos:

a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2021. 
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para efectos académicos. 
c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2020/21.

Prazo de inscrición

O período de inscrición na proba estará comprendido entre o 3 e o 10 de marzo de 2021.

Realización da proba

A proba celebrarase en Santiago de Compostela o día 23 de abril de 2021 no IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela. 

Estrutura da proba

O primeiro exercicio será común ás distintas modalidades. Estruturarase en catro partes:

a) Primeira parte: Lingua Galega e Literatura I e II.
b) Segunda parte: Lingua Castelá e Literatura I e II.
c) Terceira parte: Primeira Lingua Estranxeira I e II (inglés ou francés). 
d) Cuarta parte: Filosofía e Historia de España.

O segundo exercicio terá un carácter diferenciado en función da modalidade e itinerarios escollidos. Estruturarase en tres partes

a) Primeira parte. Proba correspondente ás materias troncais xerais propias de cada modalidade e itinerario elixidos. Para a modalidade de Ciencias, realizaranse as probas das materias Matemáticas I e II. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais no itinerario de Humanidades realizaranse as probas das materias Latín I e II. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais no itinerario de Ciencias Sociais realizaranse as probas de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I e II.

b) Segunda parte. Proba correspondente ás materias troncais de opción da modalidade elixida. Para a modalidade de Ciencias, a persoa aspirante escollerá unha entre as seguintes opcións

1. Física e Química e Física. 
2. Física e Química e Química. 
3. Debuxo Técnico I e II.

Para a modalidade e itinerarios de Humanidades e Ciencias Sociais, a persoa aspirante seleccionará unha entre as seguintes opcións:

1. Economía e Economía da Empresa. 
2. Historia do Mundo Contemporáneo e Xeografía. 
3. Grego I e II.

c) Terceira parte. Proba correspondente ás materias troncais de opción de modalidade elixida

Para modalidade de Ciencias, a persoa aspirante elixirá unha entre as seguintes opcións: 

1. Bioloxía e Xeoloxía e Bioloxía. 
2. Bioloxía e Xeoloxía e Xeoloxía.

Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, a persoa aspirante deberá realizar a proba correspondente ás materias de Literatura Universal e Historia da Filosofía

Organización da proba

A sesión de mañá desenvolverase entre as 8.30 e as 14.30 horas e dedicarase á realización do primeiro exercicio. Organizarase en tres partes:

Parte 1, das 8.30 ás 11.30 horas: realizaranse as probas correspondentes ás materias Lingua Galega e Literatura I e II e Lingua Castelá e Literatura I e II. 
Parte 2, das 12.00 ás 13.30 horas: realizarase a proba correspondente á Primeira Lingua Estranxeira I e II (inglés ou francés).
Parte 3, das 13.30 ás 14.30 horas: realizaranse as probas de Filosofía e Historia de España.

 A sesión de tarde desenvolverase entre as 16.30 e as 20.30 horas e dedicarase á realización do segundo exercicio. Organizarase en tres parte

Parte 1, das 16.30 ás 18.00 horas: para a modalidade de Ciencias, realizaranse as probas de Matemáticas I e II. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais no itinerario de Humanidades, realizaranse as probas de Latín I e II. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais no itinerario de Ciencias Sociais realizaranse as probas de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I e II.

Parte 2, das 18.00 ás 19.00 horas: para a modalidade de Ciencias, realizaranse as probas de Física e Química e Física, as de Física e Química e Química e as de Debuxo Técnico I e II. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, realizaranse as probas de Economía e Economía da Empresa, as de Historia do Mundo Contemporáneo e Xeografía e as de Grego I e II.

Parte 3, das 19.30 ás 20.30 horas: para a modalidade de Ciencias, realizaranse as probas de Bioloxía e Xeoloxía e Bioloxía e as de Bioloxía e Xeoloxía e Xeoloxía. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, realizaranse as probas de Literatura Universal e Historia de Filosofía.


As persoas que non superen a proba na súa totalidade poderán manter a cualificación obtida no exercicio superado para sucesivas convocatorias.


Para máis información, podes consultar a convocatoria na seguinte ligazón: Resolución DOG Mércores, 24 de febreiro de 2021 (xunta.gal)

PROBA DE OBTENCIÓN DO TÍTULO EN ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS

A quen vai dirixida?

A aquelas persoas que cumpran os seguintes requisitos: 

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba. 

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria. 

3. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2020/21 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

4. O alumnado matriculado durante o curso 2020/21 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións: 

4.1 Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos

4.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

 

Prazos de matrícula 

Convocatoria de maio: 8 de marzo ao 18 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos. 

Convocatoria de setembro: 1 de xullo ao 8 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos.


Data de realización da proba

Convocatoria de maio: 21 de maio de 2021 

Convocatoria de setembro: 10 de setembro de 2021 


Estrutura da proba 

As probas constarán de tres partes, correspondentes aos tres ámbitos en que se organizan as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria para as persoas adultas

A sesión da mañá terá dúas partes

  • Na primeira, das 9.30 ás 12.00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das materias de Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo de Educación física
  • Na segunda parte, das 12.15 ás 13.15 horas, realizarase a proba do ámbito social, que inclúe exercicios das materias de Xeografía e Historia, Economía, Iniciación a Actividade Emprendedora Empresarial e aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación plástica e visual, e Música.

Na sesión da tarde, das 16.00 ás 19.00 horas, realizarase a proba do ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de:

 a) Lingua galega e literatura.

b) Lingua castelá e literatura

c) Lingua estranxeira (inglés ou francés).


Para información máis detallada accede á ligazón da convocatoria: Resolución DOG Venres, 12 de febreiro de 2021 (xunta.gal)

Vídeo explicativo sobre o desenvolvemento da ABAU 2021

ABAU 2021

  • Convocatoria ordinaria: 8-9-10 de xuño de 2021
  • Convocatoria extraordinaria : 13-14-15 de xullo de 2021


Se tes dúbidas sobre a ABAU 2021, na páxina da CIUG contan cun apartado de preguntas frecuentes ao que podes acceder a través desta ligazón . 

Tamén teñen publicado un protocolo que contempla as medidas informativas xerais, as normas de acceso ao centro e á aula, as normas de distribución e permanencia na aula, así como as normas específicas de prevenciónFinalmente, dende o Departamento de Orientación recomendámosvos visualizar o seguinte vídeo xa que  explica de xeito detallado o procedemento e as normas a seguir durante a ABAU 2021


Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional. Convocatoria 2021

Convocadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021. (códigos de procedemento ED312C e ED312D).


Prazos de presentación de solicitudes:
- Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: do 15 ao 26 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.
Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: do 18 de febreiro ao 3 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.


Lugar de presentación das solicitudes:

1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C), dispoñible na aplicación informática «Ciclosprobas» 
(https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do) accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal)
2. Tamén se poderán presentar as solicitudes na secretaría de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2020/21. As persoas interesadas deberán cubrir a solicitude a través da aplicación «Ciclosprobas»(https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do) que xerará un documento en formato PDF co formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C), que a persoa interesada deberá imprimir e, posteriormente, presentar no centro de inscrición. No caso de solicitantes menores de idade poderán realizar a solicitude a través da aplicación informática as persoas titulares da patria potestade ou os representantes legais. 
3. O centro de inscrición elixido pola persoa solicitante tomarase como referencia para a asignación da sede de realización da proba de acceso.


Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021/2022

CALENDARIO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA 

Para ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato. 

Os prazos máis salientables para a tramitación dos procedementos de admisión e de matrícula do alumnado son os que se indican a seguir e, en todo caso, enténdense referidos ao ano natural:

1. Reserva de praza no centro de orixe: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro. 
2. Data do sorteo público para efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo. 
3. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo. 4. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo.
5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión. 
6. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril. 
7. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio. 
8. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño. 
9. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo. 
10. Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Normativa: