domingo, 23 de setembro de 2018

Becas da Fundación Amancio Ortega para estudar en Canadá ou Estados Unidos 1º bacharelato no curso 2019-2020

O Programa de Becas da Fundación Amancio Ortega está dirixido a estudantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Este Programa convoca un total de 600 becas para estudar un ano académico equivalente a Primeiro de Bachillerato en Canadá ou Estados Unidos. 

A beca cobre o 100% do custo do curso escolar: viaxe, taxa de escolarización, convalidación de estudos, aloxamento e manutención nunha familia de acollida, seguro médico e de accidentes, e o apoio continuado durante os dez meses de estancia.
  • 100 becas dirixidas a estudantes de centros de Galicia para estudar Primeiro de Bachillerato en Canadá e Estados Unidos.
  • 500 becas dirixidas a estudantes de centros do resto das Comunidades Autónomas para estudar Primeiro de Bachillerato en Canadá e Estados Unidos.
Prazo de envio de solicitude:s do 24 de setembro ao 30 de outubro ata 20 de novembro de 2018 (apertura e peche ás 13:00 horas, horario peninsular).

Requisitos:
  • Estudar actualmente 4º de ESO nun centro educativo en España e ter pasaporte español.
  • Ter unha nota media superior de 7,  e  unha nota en inglés igual ou superior a 8 en 3º de ESO. 
  • Non haber estudado un ano académico no estranxeiro con anterioridade,  dunha experiencia académica igual ou superior a seis meses (1º , 2º e 3º de ESO).
  • Enviar en plazo o formulario on line con toda a documentación requerida.

Información sobre o proceso de participación:
                    - info@becas.faortega.or

                    - Teléfono de atención: 900 103 651      

 Máis información: https://becas.faortega.org/

luns, 20 de agosto de 2018

Aprendendo a ser iguales. Manual de coeducación en igualdade de xénero

Unha guía para promover a igualdade dende o segundo ciclo de Infantil ata a ESO. Editada polo Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) e a Asociación de Madres Solas (Amasol).

venres, 22 de xuño de 2018

Admisión a ciclos formativos 2018-2019. Calendario. Oferta de FP


Calendario de admisión a ciclos formativos de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos. 

Nas seguintes ligazóns podes atopar para o curso 2018/2019 a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario —grao profesional básico, grao medio e grao superior—, a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia, a oferta de prazas da formación profesional dual e a oferta de programas formativos de formación profesional básica.
 Réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior:
 Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):
 Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):

 Oferta de prazas para formación profesional dual:
 Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos:
 Oferta de prazas para probas libres de ciclos formativos:
  •  Relación de ciclos e prazas obxecto de esta convocatoria  (prazo de solicitude rematado)
Oferta de FP en centros privados
Os ciclos formativos de formación profesional autorizados en centros privados pódense consultar na seguinte ligazón, aplicando os filtros correspondentes:

venres, 15 de xuño de 2018

Actividades formativas STEM en lingua inglesa para 3º e 4º da ESO

A Consellería de Educación convoca a STEMweek, actividades formativas STEM en lingua inglesa, (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e da competencia científico-tecnolóxica do alumnado de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria matriculado en centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia.

quendasstem
O lugar onde se realizará esta actividade será o CRD da Coruña (Centro Residencial Docente, Burgo-Acea de Ama, s/n, Culleredo 15670), en réxime de internado de domingo ao sábado seguinte.
En cada quenda, o alumnado entrará o domingo entre as 18.00 e as 19.30 horas e sairá o sábado entre as 12.00 e as 13.30 horas. As familias ou titores legais dos menores serán os responsables de levar e recoller o alumnado ata o lugar de realización da actividade, e os gastos que isto ocasione serán a cargo deles. O resto das actividades será gratuíto para o alumnado adxudicatario das prazas ofertadas.
Persoas beneficiarias e requisitos:
a) Estar cursando 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017/18, na Comunidade Autónoma de Galicia. 
b) Ter superadas todas as materias no curso 2016/17. De ser adxudicada unha praza obxecto desta convocatoria a un/unha alumno/a de 4º de ESO que non teña superadas todas as materias do curso 2017/18, deberá renunciar a ela. 
c) Ter acadado no curso 2016/17 unha cualificación mínima de 6 na materia de inglés.
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario ED504G dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
prazo estará aberto ata o 12 de xullo de 2018
Máis información no DOG do 12 de xuño de 2018 e en www.edu.xunta.es 
Enderezo electrónico: stemweek@edu.xunta.es

Fonte: xuventude.net

martes, 12 de xuño de 2018

Acceso á universidade. Simulador da nota de admisión ás titulacións do SUG

Todas as persoas interesadas en coñecer a nota de admisión ás distintas titulacións do SUG, ten a súa disposición este simulador. Para isto, é necesario introducir a nota das distintas partes da proba da ABAU (a nota das materias da parte obrigatoria e as notas das distintas materias da parte voluntaria obxecto de ponderación) e a nota media de bacharelato.

Convocatoria prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19.


A Consellería de Educación convoca prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2018/19
A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:
a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.
b) E tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.
Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se consideren oportunos..
Prazos:
O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será:
1. Para os solicitantes matriculados en Bacharelato ata o 16
de xullo de 2017 (este incluído).
2. Para os solicitantes matriculados en ciclos formativos ata o 8 de agosto de 2017 (este incluído).
Presentación de solicitudes
1. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro residencial docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galiciahttps://sede.xunta.gal

Máis información: