lunes, 12 de junio de 2017

Admisión a ciclos formativos 2017-2018. Calendario. Oferta de FP

Calendario de admisión a ciclos formativos de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos. SOLICITUDE: hai que cubrila na web na seguinte ligazón: Solicitude web. Logo de realizada a solicitude, a aplicación informática xera un impreso con instrución individualizadas para cada solicitante. 


OFERTA: Nas seguintes ligazóns podes atopar para o curso 2017/2018 a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario —grao profesional básico, grao medio e grao superior—, a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia, e a oferta de prazas da formación profesional dual.
 Réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior:
 Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):
 Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):
 Oferta de prazas para formación profesional dual:

MAIS INFORMACIÓN:
   
          Instrucións xerais do proceso de admisión

          Instrucións xeral de admisión 

          Admisión a ciclos formativos de grao medio 


          Admisión a ciclos formativos de grao superior

          Folletos de cada familia profesional


 FONTE: http://www.edu.xunta.es/fp/

viernes, 9 de junio de 2017

Prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2017/18.

A Consellería de Educación convoca prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2017/18.
Alumnado que no curso académico 2017/18 inicie ou continúe estudos postobrigatorios non universitarios en centros docentes públicos ou privados concertados, situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo.
Requisitos:
A persoa solicitante deberá reunir os seguintes requisitos: 
1. Estar matriculada en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes indicados no artigo 1 desta orde no curso 2017/18. 2. Non repetir curso. Excepcionalmente, por causas debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento deste requisito, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e do informe da Inspección educativa. 3. Non ter sido expulsada no curso anterior dun centro residencial nin estar sometida a un procedemento disciplinario en trámite, por algunha das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia descritas no artigo 15 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, e no capítulo II do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, que a desenvolve.


Requisito de renda da unidade familiar:
A adxudicación de praza de residencia será gratuíta: 
1. Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real decreto 293/2016, do 15 de xullo, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2016/17 (Boletín Oficial del Estado núm. 171, do 16 de xullo). 
2. Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades: 
a) Ata un 10 %: 551,99 €. 
b) Máis do 10 % e ata un 20 %: 846,45 €. 
c) Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.340,98 €. d) Máis do 30 %: 2.019,17 €.  
O pagamento desta cantidade poderá fraccionarse ata un máximo de 3 prazos trimestrais, que deberán facerse efectivos antes do inicio do respectivo trimestre.
Prazos:
O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será: 
1. Para os solicitantes matriculados en Bacharelato ata o 16 de xullo de 2017 (este incluído).
2. Para os solicitantes matriculados en ciclos formativos ata o 8 de agosto de 2017 (este incluído).

Presentación de solicitudes 
1. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro residencial docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Máis información:
ORDE do 31 de maio de 2017 pola que se convocan prazas de residencia noscentros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudospostobrigatorios non universitarios no curso 2017/18.
nos CRD:

miércoles, 7 de junio de 2017

Premios extraordinarios da ESO 2017

Poderanse conceder ata un máximo de 20 premios. Cada premio estará dotado con 750 €

Requisitos de participación Poderá optar aos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico o alumnado que reúna os seguintes requisitos:
1. Ter cursado durante o ano académico 2016/17 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
3. Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos. A nota media calcularase de acordo co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de de Galicia (DOG do 29 de xuño).
4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da citada lei e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado mediante o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, conforme o artigo 10.2.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Todos os requisitos relacionados neste artigo deberán posuírse o día en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o día 7 de xullo de 2017.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede. xunta.gal Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Para a presentación das solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Máis Información:
miércoles, 24 de mayo de 2017

Ensinanzas de Réxime Especial : Instrucións para o acceso e admisión do alumnado curso 2017/2018

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2017/2018


  • Inscrición dos/as aspirantes ao acceso: A inscrición farase nas secretarías dos conservatorios superiores de Música no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 5 de xuño, ambos os dous incluídos
        Resolución do 4 de maio de 2017 (DOG)

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2017/2018

  • Inscrición dos/as aspirantes ao acceso: A inscrición farase na secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 12 de xuño, ambos os dous incluídos
       Resolución do 4 de maio de 2017 (DOG)


Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2017/2018

  • Inscrición dos/as aspirantes ao acceso:  A inscrición farase na secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño pública elixida en primeira ou única opción, ou na escola pública á que estea adscrito o centro privado autorizado de deseño correspondente, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 9 de xuño, ambos os dous incluídos

Instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2017/2017

      Inscrición dos/as aspirantes ao acceso: A inscrición farase na secretaría da     Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 9 de xuño, ambos os dous incluídos
Resolución do 4 de maio de 2017 (DOG)


Instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación

martes, 23 de mayo de 2017

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar Escoitar 2017/18

Convócanse axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.
No DOG do día 22 de maio de 2017 pubícase a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto.

Prazo para presentar solicitudes:  O prazo para presentar solicitudes  rematará o día 23 de xuño de 2017 (este incluído).

As solicitudes deberán presentarse presencialmente preferiblemente no centro docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. 
Este formulario (anexo I) tamén estará dispoñible: 
a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal
b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación. 


Solicitude (Anexo I)

Aplicación Web


Máis información:

Orde do 16 de maio de 2017

http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibrosjueves, 11 de mayo de 2017

Validacións para técnicos superiores de Formación Profesional que accedan a estudos universitarios

Formación ProfesionalCatálago no que se recolle  as táboas de recoñecemento directo de créditos nas titulacións universitarias oficiais de grao para os titulados en formación profesional de grao superior, de acordo coas normas de cada unha das universidades galegas. Para facer efectivo este recoñecemento deberase facer a oportuna solicitude, da forma prevista pola normativa de recoñecemento e transferencia de créditos de cada universidade

Resultado de imagen de universidadeResultado de imagen de universidade