Convocadas axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca 1.600 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019
Prazo de presentación de solicitudes aberto dende o 21 de febreiro ata o 20 de marzo (incluido).
Destinatarios: 
Alumnado de centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Atónoma de Galicia, matriculado no réxime xeral de: 
- 1º, 2º, 3º e 4º ESO. 
- 1º e 2º Bacharelato.
Requisitos
- Estar cursando, no réxime xeral, 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos durante o curso 2018-2019, na Comunidade Autónoma de Galicia. 
- Non ter concedida outra axuda para o mesmo fin neste curso nin estar incurso/a nalgunha prohibición para a subvención. 
- Nota mínima na área ou materia de lingua inglesa de Ben ou 6, curso 2017-2018. 
- Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2017/2018.
 - Ter DNI (excepto menores de 14 anos), ou NIE en vigor, segundo corresponda. No seu caso, dispoñer de pasaporte e documentación que permita viaxar ao estranxeiro .
Destinos:


Probas específicas de admisión da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da UDC 2019-2020Convocatoria das Probas Específicas de admisión aos estudos de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, da Facultade de Ciencias do Deporte e  a Educación Física (universidade da Coruña), para o curso académico 2019-2020

A matrícula permite presentarse nas seguintes datas:
- 1ª data: 6 de abril de 2019
- 2ª data: 19 de xuño de 2015

O "apto" nas probas  desta convocatoria manterase válido ata o curso académico 2020-2021, este incluído

Prazo de matrícula para as probas:
-Oportunidade do 6 de abril de 2019: do 11.02.2019 ao 10.03.2019 ás 14:00 h (ambos inclusive) 
-Oportunidade do 19 de xuño de 2019: do 15.04.2019 ao 14.05.2019 ás14:00 h (ambos inclusive)

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020


CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2019/2020

O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe ou a través da aplicación «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A) que se publica como anexo I desta orde. 

O prazo de presentación estará comprendido entre os días 1 e 15 de febreiro de cada ano.

Reserva de praza para novo centro: do 1 ao 20 de marzo.

Prazo extraordinario de matrícula ESO e Bacharelato:  do 1 ao 10 de setembro.


Anexo I (Formulario reserva de praza no centro de orixe ou centro de adscrición) 

Probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos

A Consellería de Cultura e Educación convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización en 2019.

Requisitos:

1. Teren feitos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.
3. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2018/19 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.
4. O alumnado matriculado durante o curso 2018/19 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:
  4.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
 4.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas,
Prazos de matrícula:
–Convocatoria de maio: 11 ao 22 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
–Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos.
As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel nos centros educativos que se especifican no punto 4 ou por calquera dos medios establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado que figura como anexo I dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
Lugar da matrícula (en Santiago de Compostela):
 –Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela. 
–Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Rosalía de Castro, rúa San Clemente, 3, 15705 Santiago de Compostela.

Realización das probas
1. As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 24 de maio e 6 de setembro para as respectivas convocatorias. 
2. A sesión da mañá terá dúas partes: na primeira, de 9.30 horas ás 12.00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das materias de Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo de Educación física. 
     Na segunda parte, de 12.15 horas ás 13.15 horas, realizarase a proba do ámbito social, que inclúe exercicios das materias de Xeografía e Historia, Economía, Iniciación a Actividade Emprendedora Empresariale aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación plástica e visual, e Música. 
    Na sesión da tarde, de 16.00 horas ás 19.00 horas, realizarase a proba do ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de: 
       a) Lingua galega e literatura.
   a.1) Exercicio de redacción. Na valoración da redacción, terase en conta o xeito de estruturar os datos e os feitos, a coherencia da exposición, o vocabulario empregado, o dominio da ortografía e a presentación do escrito.
     a.2) Cuestións de Lingua galega e literatura.
     b) Lingua castelá e literatura.
    b.1) Exercicio de redacción. Realizarase conforme o disposto no punto a.1) para a Lingua galega e literatura.
     b.2) Cuestións de Lingua castelá e literatura.
     c) Lingua estranxeira (inglés ou francés).

Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior 2019


Convocadas probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2019.

Prazo de inscrición:
·      Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio:  O prazo de presentación estará abranguido entre os días 7 e 22 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.
·      Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior:  O prazo de presentación estará abranguido entre os días 28 de febreiro e 8 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.
Táboa de ponderacións ABAU 2019


      Parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e de materias de opción da proba de avaliación de Bacharelato para acceso ás ensinanzas uinviersitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia, curso 2019 - 2020.