BECAS, AXUDAS E PREMIOS

PLATAFORMA CON INFORMACIÓN DE BECAS E AXUDAS. 
ENCONTRA A BECA QUE ESTÁS BUSCANDO

Becas estudios 
no universitaro

                                                                     Becas Generales
del Ministerio de Educación

Becas de las distintas
Comunidades Autónomas

Becas de las propias
Universidades

Becas de Movilidad
e Idiomas

Becas de
Investigación

Otras Becas y
Prácticas Profesionales


BECAS EUROPA 2020
Programa Becas Europa 2020Se trata de un recorrido por Europa durante tres semanas por sus más antiguas y prestigiosas universidades e importantes Instituciones. Durante este tiempo los alumnos mantienen coloquios, encuentros, conferencias, grupos de debate, talleres prácticos y actividades culturales con personalidades y expertos de los ámbitos académico, científico, político y cultural además de recibir una formación humanística de excelentes profesores universitarios. La dotación de la Beca cubre el 100% de los gastos académicos así como los gastos del alojamiento, manutención y traslados.
Estas becas van destinadas a los mejores alumnos, aquellos que actualmente cursen 1º de bachillerato.
La fecha límite para el envío de las candidaturas es el 15 de marzo de 2020.


Becas da Fundación Amancio Ortega para estudar en Canadá ou Estados Unidos 1º bacharelato no curso 2019-2020


O Programa de Becas da Fundación Amancio Ortega está dirixido a estudantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Este Programa convoca un total de 600 becas para estudar un ano académico equivalente a Primeiro de Bachillerato en Canadá ou EstadosUnidos. 


A beca cobre o 100% do custo do curso escolar: viaxe, taxa de escolarización, convalidación de estudos, aloxamento e manutención nunha familia de acollida, seguro médico e de accidentes, e o apoio continuado durante os dez meses de estancia.
 • 100 becas dirixidas a estudantes de centros de Galicia para estudar Primeiro de Bachillerato en Canadá e Estados Unidos.
 • 500 becas dirixidas a estudantes de centros do resto das Comunidades Autónomas para estudar Primeiro de Bachillerato en Canadá e Estados Unidos.
Prazo de envio de solicitude:s do 24 de setembro ao 30 de outubro ata 20 de novembro de 2018 (apertura e peche ás 13:00 horas, horario peninsular).

Requisitos:
 • Estudar actualmente 4º de ESO nun centro educativo en España e ter pasaporte español.
 • Ter unha nota media superior de 7,  e  unha nota en inglés igual ou superior a 8 en 3º de ESO. 
 • Non haber estudado un ano académico no estranxeiro con anterioridade,  dunha experiencia académica igual ou superior a seis meses (1º , 2º e 3º de ESO).
 • Enviar en plazo o formulario on line con toda a documentación requerida.

Información sobre o proceso de participación:
                    - info@becas.faortega.or


                    - Teléfono de atención: 900 103 651      

 Máis información: https://becas.faortega.org/


Becas e axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo: NEAE. Curso 2018-19


  Prazo de presentación:ABERTO  ata o 27 de septembro de 2018.
     Acceso ao servizo online
     Máis Información

Campus de Profundización Científica 2018. O Ministerio de Educación convoca 80 axudas para participar no programa Campus de Profundización Científica en Soria, durante o mes de xullo de 2018.

Constitúe o obxecto deste Campus favorecer o desenvolvemento do interese científico por parte dos alumnos, potenciar as súas capacidades demostradas no ámbito das ciencias, así como fomentar o esforzo individual e a motivación do alumnado, á vez que se integra nun ámbito no que prima a convivencia e o intercambio de experiencias culturais e educativas entre alumnos procedentes das distintas Comunidades Autónomas.
Datas:

O Campus desenvolverase en dúas quendas, de 40 alumnos cada unha, que terán lugar nas seguintes datas en Soria:

Primeira quenda: do 5 ao 13 de xullo de 2018.

Segunda quenda: do 18 ao 26 de xullo de 2018.

Requisitos:

Alumnos que no curso escolar 2017/2018 estean a cursar ensinos de 4º de ESO, en centros educativos españois sostidos con fondos públicos.

Que obtivesen unha nota media no curso escolar 2016/2017 superior ou igual aos 9,0 puntos.

Que durante o curso 2017/2018, estean a cursar as seguintes materias: Matemáticas académicas, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía

prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de maio de 2018
Máis información no BOE do 12 de abril de 2018 e na web de Educación


Fonte: xuventude.net

Programa intensivo de inmersión lingüística en inglés

O Ministerio de Educación convoca 2.400 bolsas para a estanza e participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España dunha semana de duración cada unha delas, en réxime de internado e pensión completa, durante o mes de xullo de 2018.
Requisitos:
a) Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1998 e o 31 de decembro de 2001 e estar matriculado no curso 2017-2018 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos:
Bacharelato
Ensinanzas profesionais de música e danza
Grao medio de Formación Profesional
Grao medio de artes plásticas e deseño
Grao medio de ensinanzas deportivas
Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado
b) Ter obtido no curso 2017-2018 a condición de bolseiro do Ministerio de Educación
c) Ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cunha nota final mínima de 7,50 puntos na asignatura de inglés.
Contía da axuda.
A obtención da axuda comportará a cobertura de todos os gastos de participación no curso, con excepción de 100 € e os gastos de desprazamento ao Centro, que serán por conta do participante.
solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por internet a través da sede electrónica do Ministerio de Educación na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a Trámites e servizos.
prazo para a presentación de solicitudes está aberto ata o 22 de marzo de 2018.
Máis información no BOE do 17 de febreiro de 2018 e en www.educacion.es
Fonte: xuventude.net

Actividades de formación en linguas estranxeiras durante o verán

  A Consellería de Educación convcoca axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, durante o ano 2018.
  O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2018, coa excepción das actividades de integración, que se desenvolverán no inicio do curso 2018/19.
  Requisitos:
  a) Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017/18, na Comunidade Autónoma de Galicia.
  b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2016/17.
  c) Ter acadado no curso 2016/17 unha cualificación mínima de ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.
  d) Para as actividades de integración, estar matriculado/a, no curso 2017/18, nun centro da Rede de centros plurilingües.
  Destinos:
  destinos
  As solicitudes poden descargarse de https://sede.xunta.es co procedemento ED504B
  prazo para presentar solicitudes estrará aberto ata o 7 de marzo de 2018.
  Máis información no DOG do 7 de febreiro de 2018 en www.edu.xunta.es/axudasle
  Fonte: xuventude.net

  Cooperativismo no ensino 2018


  A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca o certame Cooperativismo no ensino dirixido aos centros educativos de Galicia.
  O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.
  Modalidades: 
  a) Actividades artísticas tales como debuxos, pinturas, maquetas, fotografías e/ou vídeos dirixida ao alumnado dos centros de educación infantil, primaria e educación especial.
    Categoría A: alumnado de 2º ciclo de educación infantil.
    Categoría B: alumnado de 1º e 2º de educación primaria.
    Categoría C: alumnado de 3º e 4º de educación primaria.
    Categoría D: alumnado de 5º e 6º de educación primaria.
  b) Actividades cooperativizadas dirixidas ao alumnado dos centros de educación secundaria obrigatoria e educación especial.
  c) Proxectos empresariais cooperativos dirixidos ao alumnado dos centros de formación profesional e de ensinanzas de réxime especial.
  Premios:
  Os traballos presentados á modalidade de actividades artísticas e á modalidade de actividades cooperativizadas: 
  Un premio ao mellor traballo de cada categoría de 2.500 € destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á celebración dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro. 
  Un accésit por cada categoría de 1.500 € destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á celebración dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro.
  Os traballos presentados á modalidade de proxectos empresariais cooperativos:
  • Un premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo de 4.500 €, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto premiado. 
  • Un accésit de 3.500 €, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto finalista.
  prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o día 30 de abril de 2018. 
  As solicitudes presentaranse en https://sede.xunta.es/ no procedemento TR802O
  Máis información no DOG do 19 de xaneiro de 2018
  Fonte: xuventude.net


  Inmersión lingüística en colonias de vacacións para o verán de 2017

  O Ministerio de Educación convoca 1000 axudas para a participación nunha das colonias de dúas semanas de duración, organizadas durante o mes de xullo de 2017 nalgunha localidade de España, para alumnos de 1º e 2º da ESO.Requisitos:a. Estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos durante o presente curso 2016/2017.
  b. Obter, como mínimo, notable como nota media do curso 2015/2016.
  c. Obter, como mínimo, notable como nota final na materia de inglés no curso 2015/2016.
  d. Non ser beneficiario da axuda en convocatorias anteriores.
  Estas axudas distribúense en dous grupos:Primeira quenda para alumnos de 1º da ESO: do 30 de xullo ao 13 de agosto de 2017:. Grupo I: 300 axudas de ata 476 €.. Grupo II: 200 axudas de ata 326 €.Segunda quenda para alumnos de 2º da ESO: do 13 ao 27 de agosto de 2017:. Grupo I: 300 axudas de ata 476 €.. Grupo II: 200 axudas de ata 326 €.Grupos I e II:Os solicitantes que a data 31 de decembro de 2016 se encontren nalgunha das seguintes circunstancias, integrarán o denominado Grupo I:a) Orfandade absoluta do solicitante.b) Pertencer a familias nas que algún membro estea afectado de minusvalía legalmente cualificada (en grao superior ao 65% para pai/nai/irmáns do solicitante e superior ao 33% no caso de que a padeza o propio solicitante).c) Pertencer a familias nas que o pai, nai ou titor legal encóntrese en situación de desemprego ou teña recoñecida a incapacidade permanente absoluta.d) Pertencer a familia numerosa.e) Pertencer a familia monoparental.Os solicitantes que, reunindo os requisitos xerais, non se encontren en ningunha das circunstancias anteriores formarán parte do denominado Grupo II.prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xuño de 2017.

  Máis información no BOE do 8 de xuño de 2017 
  Fonte: xuventude.net
  Campus de Profundización Científica 2017
   O Ministerio de Educación convoca 80 axudas para participar no programa Campus de Profundización Científica en Soria, durante o mes de xullo de 2017.
   Constitúe o obxecto deste Campus favorecer o desenvolvemento do interese científico por parte dos alumnos, potenciar as súas capacidades demostradas no ámbito das ciencias, así como fomentar o esforzo individual e a motivación do alumnado, á vez que se integra nun ámbito no que prima a convivencia e o intercambio de experiencias culturais e educativas entre alumnos procedentes das distintas Comunidades Autónomas.
   Datas:


   O Campus desenvolverase en dúas quendas, de 40 alumnos cada un, que terán lugar nas seguintes datas en Soria:

   Primeira quenda: Do 7 ao 15 de xullo de 2017.

   Segunda quenda: Do 18 ao 26 de xullo de 2017.

   Requisitos:


   Alumnos que no curso escolar 2016/2017 estean a cursar ensinos de 4º de ESO, en centros educativos españois sostidos con fondos públicos.

   Que obtivesen unha nota media no curso escolar 2015/2016 superior ou igual aos 9,0 puntos.

   Que durante o curso 2016/2017, estean a cursar as seguintes materias: Matemáticas académicas, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía

   prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 22 de xuño de 2017
   Máis información e solicitude na WEB
   Fonte: xuventude.net

   Becas AF para programas no estranxeiro  


   • Beca completa para el programa trimestral Con/Vive Europa para tu alumnado.
   • Becas para programas intensivos de verano para vuestro profesorado conociendo el sistema escolar de países como Malasia, Argentina, Nueva Zelanda o Costa Rica.
   • Sesiones informativas para fomentar la movilidad educativa.
   • Opción de talleres en el aula sobre Educación Global.

   Mais información na web   Becas del CSHG para el curso 2016-17

   Para aquellos posibles interesados: 
   Si quieres estudiar en el CSHG, este año te damos las máximas facilidades gracias a nuestro plan de becas para nuevos alumnos las cuales se conceden para todos los años de la titulación . Uno de cada cuatro nuevos alumnos recibirá beca.
   Las bases de la convocatoria para el curso 2016/17 se publicarán en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la semana próxima, y la solicitud se podrá realizar de forma electrónica o por correo previa descarga del formulario desde la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Te informaremos en el momento de publicación con los enlaces para realizar los trámites.
   Más información del tipo de becas que convoca el CSHG,  las puedes ver a continuación:
   A. DIPLOMA SUPERIOR EN GESTIÓN HOTELERA
   -Becas de matrícula
   Se concenden: 
   6 becas  que cubren el 80% de la matrícula en régimen externo y 12 becas que cubren el 50% de la matrícula en régimen externo
   Criterios a tener en cuenta para aceptar la solicitud:
   a. Económico: Se tienen en cuenta los ingresos familiares de la unidad familiar a la que pertenece el solicitante. 
   b. Académico: Nota de la PAUU o media expediente ciclo formativo superior
   c. Haber superado las pruebas de acceso del CSHG antes del 20 de Julio.
   - Becas de excelencia.
   Se conceden: 
   2 becas que cubren el 80% de la matrícula en régimen externo
   Criterios a tener en cuenta para aceptar la solicitud. 
   a. Criterio académico: Se tiene en cuenta el expediente académico del solicitante. Tiene que tener un 8 o más en la media de BAC y la fase general de la PAAU (selectividad). 
   b. Haber superado las pruebas de acceso del CSHG antes del 20 de Julio.
   B. CERTIFICADO DE ELABORACIÓN Y GESTIÓN EN COCINA. 
   - Becas de matrícula
   Se conceden: 
   3 becas que cubren el 50% de la matrícula en régimen externo
   Criterios a tener en cuenta para aceptar la solicitud. 
   a. Económico: Se tienen en cuenta los ingresos familiares de la unidad familiar a la que pertenece el solicitante. 
   b. Académico: Nota media del expediente del bachillerato o media expediente ciclo formativo superior
   c. Haber superado las pruebas de acceso del CSHG antes del 20 de Julio.
   Puedes recibir más información sobre las becas y novedades del CSHG en los siguientes lugares:
   - Teléfonos 981 54 25 19 o 981 54 25 59 en horarios de 9 a 14 horas
   - E-mail: info@cshg.es
   - Presencialmente en el Centro Superior de Hostelería de Galicia en horarios de 9 a 14 horas.
   Una vez adjudicadas y/o comunicadas las becas, se le informará del plazo para proceder a realizar la liquidación de los importes de la matrícula que correspondan en su caso.
   Reciba un cordial saludo
   Antonio Vázquez Sanmartín
   Dpto. Marketing

   CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA
   Tlf:  +34 981 54 25 19
   Fax: +34 981 54 25 90

   www.cshg.es


   BECAS DA XUNTA
   Neste Boletín encontrarás bolsas que se convocan ao longo do ano. Algunhas delas están fora de prazo, pero as mantemos xa que se volverán a convocar en datas similares do ano seguinte. 

   BECAS DO ESTADO
   Neste boletín encontrarás bolsas que se convocan ao longo do ano. Algunhas delas están fora de prazo, pero as mantemos xa que se volverán a convocar en datas similares do ano seguinte.
   Fonte: xuventude.net

   AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2016/17
   A Consellería de Educación convoca un fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17.

   Beneficiarias:
   Aquelas familias con alumnado matriculado en centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos nas modalidades de gratuidade solidaria que se relacionan a seguir: 
   a) Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de EP, e en 1º e 3º de ESO. 
   b) Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, en 2º e 4º de ESO e en EE, así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira da orde. 
   c) Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE 

   A asignación farase:
   a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
   b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 23 de xuño de 2016 (este incluído).

   As solicitudes poden tramitarse dende https://sede.xunta.es/ 
   Máis información no DOG do 16 de maio de 2016 e


   Inmersión lingüística en colonias de vacacións para o verán de 2016
   IDIOMAINGLESO Ministerio de Educación convoca 2200 axudas para a participación nunha das colonias de dúas semanas de duración, organizadas durante o mes de xullo de 2016 nalgunha localidade de España, para alumnos de 1º e 2º da ESO.
   Requisitos:a. Estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos durante o presente curso 2015/2016.
   b. Obter, como mínimo, notable como nota media do curso 2014-2015.
   c. Obter, como mínimo, notable como nota final na materia de inglés no curso 2014/2015.
   d. Non ser beneficiario da axuda en convocatorias anteriores
   Estas axudas distribúense en dous grupos:
   Primeira quenda para alumnos de 1º da ESO: do 3 de xullo ao 17 de xullo de 2016:
   . Grupo I: 660 axudas de ata 476 €.
   . Grupo II: 440 axudas de ata 326 €.
   Segunda quenda para alumnos de 2º da ESO: do 17 de xullo ao 31 de xullo de 2016:
   . Grupo I: 660 axudas de ata 476 €.
   . Grupo II: 440 axudas de ata 326 €.
   Grupos I e II:
   Os solicitantes que a data 31 de decembro de 2014 se encontren nalgunha das seguintes circunstancias, integrarán o denominado Grupo I:
   a) Orfandade absoluta do solicitante.
   b) Pertencer a familias nas que algún membro estea afectado de minusvalía legalmente cualificada (en grao superior ao 65% para pai/nai/irmáns do solicitante e superior ao 33% no caso de que a padeza o propio solicitante).
   c) Pertencer a familias nas que o pai, nai ou titor legal encóntrese en situación de desemprego ou teña recoñecida a incapacidade permanente absoluta.
   d) Pertencer a familia numerosa.
   e) Pertencer a familia monoparental.
   Os solicitantes que, reunindo os requisitos xerais, non se encontren en ningunha das circunstancias anteriores formarán parte do denominado Grupo II.
   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de abril de 2016.
   Máis información no BOE do 29 de marzo de 2016 e en http://www.educacion.es/


   Vía: http://xuventude.xunta.es/


   Aliméntate ben: lácteos nos centros educativos   lacteosnaescola
   A Consellería do Medio Rural, coa colaboración da Consellería de Educación e da Consellería de Sanidade, convocan axudas destinadas á subministración ao alumnado de centros escolares na Comunidade Autónoma de Galicia de leite e de produtos lácteos transformados, a través dun programa único e integral: programa Aliméntate ben.
   a) Un centro escolar.
   b) Unha autoridade educativa para o alumnado que teña baixo a súa competencia.
   c) A persoa provedora dos produtos.
   d) Unha organización que actúe en nome dun ou máis centros escolares e que estea constituída especificamente para tal fin.
   a) Educación infantil.
   b) Educación primaria.
   c) Educación secundaria, que comprenderá a educación secundaria obrigatoria, o bacharelato e a formación profesional de grao medio.
   Máis información no DOG do 29 de febreiro de 2016 e en http://www.edu.xunta.es/ e en http://alimentateben.xunta.es/


   Poderán solicitar a axuda:
   As persoas destinatarias será o alumnado de:
   A periodicidade da solicitude de pagamento será mensual e abranguerá o período de subministración dun mes
   As axudas poden solicitarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento MR265A e MR265B
   Programa intensivo de inmersión lingüística en inglés


   2016inmersionO Ministerio de Educación convoca 2.400 bolsas para a estanza e participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España dunha semana de duración cada unha delas, en réxime de internado e pensión completa, durante o mes de xullo de 2016.
   Requisitos:a) Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1996 e o 31 de decembro de 1999 e estar matriculado no curso 2015-2016 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos:
   Bacharelato
   Ensinanzas profesionais de música e danza
   Grao medio de Formación Profesional
   Grao medio de artes plásticas e deseño
   Grao medio de ensinanzas deportivas
   Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado.
   b) Ter obtido no curso 2015-2016 a condición de bolseiro do Ministerio de Educación
   c) Ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cunha nota final mínima de 7,50 puntos na asignatura de inglés.
   Contía da axuda:A obtención da axuda comportará a cobertura de todos os gastos de participación no curso, con excepción de 100 € e os gastos de desprazamento ao Centro, que serán por conta do participante.
   A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por internet a través da sede electrónica do Ministerio de Educación na dirección https://sede.educacion.gob.es/ no apartado correspondente a Trámites e servizos.
   prazo para a presentación de solicitudes está aberto ata o 8 de abril de 2016.
   Máis información no BOE do 3 de marzo de 2016 e en  
   http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas/998697.html


   Rutas Científicas, Artísticas e Literarias 2016


   LOGO_R1O Ministerio de Educación convoca axudas para participar no programa nacional para a educación complementaria de alumnos "Rutas Científicas, Artísticas e Literarias" durante o ano 2016.
   Son axudas para 112 grupos de alumnos compostos cada un por un número comprendido entre 20 e 24 alumnos acompañados de dous profesores dos que habitualmente lles imparten clase, aconsellando entre os mesmos a participación do seu titor, coa seguinte distribución:
   32 grupos para alumnos de 5º e 6º de Educación Primaria.
   64 grupos para alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria.
   16 grupos para alumnos de Bacharelato, Ciclos de Grao Medio de Formación Profesional e Ciclos de Grao Medio de Ensinos Artísticos.
   Beneficiarios:Grupos de alumnos de centros educativos españois ordinarios sostidos con fondos públicos, en territorio nacional, que cursen algún dos seguintes niveis educativos:
   - 5º e 6º de Educación Primaria
   - Educación Secundaria Obrigatoria
   - Formación Profesional Básica
   - Bacharelato
   - Ciclos de Grao Medio de Formación Profesional
   - Ciclos de Grao Medio de Ensinos Artísticos
   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de marzo de 2016.
   Máis información no BOE do 1 de marzo de 2016 e en http://www.educacion.es/
   Víaxuventude.net

   Iniciativa Xove 2016   iniciativaxoveA Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2016, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas.
   A finalidade das subvencións é fomentar e consolidar a participación libre e eficaz da mocidade no desenvolvemento político, social, económico e cultural, así como promover a adecuada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar dos mozos e mozas da nosa comunidade autónoma, a través de proxectos integrais e específicos de actuación.
   Considéranse áreas de atención prioritarias que se han desenvolver mediante as iniciativas xuvenís as seguintes:
   a) Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que permitan á mocidade concretar as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade.
   b) Proxectos de fomento de actitudes creativas, innovadoras, participativas e de liderado da xuventude na súa comunidade e no seu contorno, así como de fomento da accesibilidade de mozos e mozas con discapacidade a actividades culturais e de lecer.
   c) Proxectos que permitan a participación en experiencias de educación non formal en distintos campos.
   d) Proxectos relacionados coa creación de espazos para a comunicación e coas novas tecnoloxías.
   e) Proxectos que fomenten a participación e a dinamización das mulleres novas galegas para que colaboren activamente na toma de decisións, na xestión e na execución desde o asociacionismo ou desde os grupos informais.
   f) Proxectos que contribúan á conservación do medio ambiente e posta en valor do patrimonio natural.
   Destinatarios/as:a) Os grupos informais de mozos/as que desexen realizar unha iniciativa xuvenil.
   b) As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á mocidade que carezan de interese de lucro e as súas respectivas federacións sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presentan non sexa o mesmo que o de cada unha das asociacións/entidades que as conforman.
   Requisitos:
   As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións deberán estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
   Os grupos informais deberán estar formados por un mínimo de 5 e un máximo de 8 mozos/as con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos no momento de presentar a solicitude, debidamente identificados/as, e un/unha deles/as asumirá o papel de representante único do grupo e con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario/a, lle corresponden ao grupo. Así mesmo, será necesario que o grupo teña unha denominación que o identifique.
   Só se poderá presentar un proxecto por solicitante e o seu orzamento total non poderá ser superior a 5.000 euros.
   Neste enlace podedes ver proxectos subvencionados en edicións anteriores:
   http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove.html
   O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 4 de abril de 2016.Pódese tramitar en https://sede.xunta.es/ no procedemento BS306B.
   Máis información no DOG do 3 de marzo de 2016 e en http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove.html

   Axuda para obter o permiso de condución   lFundación Mapfre convoca 240 axudas de 500 € cada unha para mozas e mozos de entre 18 e 29 anos para a obtención do permiso de condución.
   Requisitos:
   Outorgaranse a mozos pertencentes a familias de escasos recursos, polo que os ingresos anuais da unidade familiar, calcularanse en base á seguinte fórmula:
   dividirase o número total de ingresos anuais da unidade familiar entre o número de membros da mesma e o resultado debe ser menor a 14.826 € por persoa/ano. Para o cálculo da renda familiar para estas bolsas, son membros computables da familia o pai e a nai ou titor, no seu caso, o solicitante, os irmáns solteiros menores de 25 anos e que convivan no mesmo domicilio familiar ou os de maior idade, cando se trate de persoas con discapacidade.
   Estar en situación de desemprego, polo menos, desde o 1 de xaneiro de 2015 ata o momento da solicitude.
   Vivir no domicilio familiar.
   Para solicitar as axudas hai que superar un test de seguridade vial e encher un formulario na webwww.fundacionmapfre.org

   Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior
   premiosforamcionprofesionalA Consellería de Educación convoca premios extraordinarios de formación profesional para o alumnado que realizou estudos de formación profesional de grao superior no curso 2014/15 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia e que os rematou no ano 2015.
   Concederanse ata 23 premios extraordinarios, un por cada familia de formación profesional de grao superior que se imparte na Comunidade Autónoma de Galicia.
   Poderá optar aos premios extraordinarios de formación profesional o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:
   1. Ter rematados os estudos de formación profesional de grao superior no ano 2014/2015 nun centro docente de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia e telos rematado no ano 2015.
   2. Ter obtido unha cualificación final media de todos os módulos igual ou superior a 8,50.
   A dotación para os premios será de 850 € por premio.
   prazo para optar aos premios estará aberto ata o 21 de marzo de 2016.
   A inscrición pode facerse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED311B
   Máis información no DOG do 26 de febreiro de 2016 e en http://www.edu.xunta.es/premiosfp

   BECA BENJAMIN FRANKLIN 2016

   A Embaixada dos Estados Unidos en España selecciona un estudante español, andorrano ou residente en España ou Andorra, para participar nos Institutos de Verán Benjamin Franklin, un programa financiado polo Departamento de Estado dos Estados Unidos para promover as relacións entre as novas xeracións de europeos, asiáticos e norteamericanos.

   REQUISITOS:
   -Ter entre 16 e 18 anos.
   - Excelente coñecemento do inglés.
   - Excelencia académica. Os candidatos deberán achegar un certificado do seu centro de ensino que reflicta unha nota media mínima de "Notable" (7.5) no seu expediente académico.
   Participación en actividades de voluntariado e/ou proxectos de servizo comunitario. Non se aceptarán candidaturas que non aporten certificados de colaboración.
   Deberá achegarse á solicitude polo menos unha carta de referencia.
   Non se considerarán solicitudes de candidatos que participaron previamente en viaxes de estudo aos Estados Unidos
   Certificados de estudos e colaboración en programas de voluntariado.

   Dotación: Todos os gastos (viaxe, aloxamento, manutención, seguro médico e de accidentes e visado) irán a cargo do Departamento de Estado dos Estados Unidos de América.

   Os estudantes seleccionados participarán nun programa intensivo enfocado nos asuntos globais desde finales de junio a finales de julio de 2016.

   Data límite de recepción de solicitudes: Venres, 26 de febreiro de 2016-18h   Axudas para a matrícula universitaria en Galicia


   estudiantes_6A Consellería de Educación convoca axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula no curso académico 2015/16 dos alumnos e alumnas de segundo e posteriores cursos matriculados en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica nunha universidade do Sistema universitario de Galicia.
   Requisitos:1. Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os cales solicita a axuda.
   2. Estar matriculado en segundo e posteriores cursos nunha universidade do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2015/16 dun mínimo de 60 créditos en ensinanzas conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica, agás o alumnado a que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos, que deberá de estar matriculado de 45 créditos como mínimo.
   3. Ter sido beneficiario/a da bolsa de carácter xeral do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no curso 2013/14 ou no curso 2014/15 e non tela obtido no curso 2015/16.
   4. Ter superado no curso 2014/15 a seguinte porcentaxe dos créditos matriculados, excluíndo os validados, recoñecidos ou adaptados:
   • En estudos pertencentes á rama de coñecemento de Ensinanzas Técnicas (enxeñaría ou arquitectura), igual ou superior ao 60 % e menos do 65 %.
   • En estudos pertencentes ás ramas de Artes e Humanidades ou de Ciencias Sociais e Xurídicas, igual ou superior ao 80 % e menos do 90 %.
   5. Non estar incluídos nos casos de exención total de matrícula.
   6. Que a renda da unidade familiar non supere os seguintes limiares:
   – Familias de 1 membro: 14.112 €
   – Familias de 2 membros: 24.089 €
   – Familias de 3 membros: 32.697 €
   – Familias de 4 membros: 38.831 €
   – Familias de 5 membros: 43.402 €
   – Familias de 6 membros: 46.853 €
   – Familias de 7 membros: 50.267 €
   – Familias de 8 membros: 53.665 €
   Contía da axuda:A dotación asignada a cada beneficiario/a será a do importe total da matrícula, incluídas as taxas, que será dun máximo de 862,9 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Enxeñaría e Arquitectura e dun máximo de 618,1 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas
   prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 15 de febreiro de 2016.
   As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es  co procedemento ED441D
   Máis información na ORDE ( DOG do 15 de xaneiro de 2016) e en www.edu.xunta.es e no correo orientacion.sug@edu.xunta.es

   Programa de bolsas "Pasarela" para Formación Profesional

   PASARELAA Fundación Universidade-Empresa convoca o programa Pasarela, dirixido a titulados en Formación Profesional e ten como obxectivo complementar a súa formación cos coñecementos que máis se están a demandar hoxe en día polas empresas, informática, idiomas, etc., son algunhas das materias que o programa combina co traballo durante 12 meses nunha entidade punteira.
   O candidato complementará o seu traballo con 80 horas de formación na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, adquirindo os coñecementos necesarios para complementar a súa titulación.
   Requisitos:1. Ser cidadán español ou estranxeiro con permiso de residencia.
   2. Ter obtido o Título de Formación Profesional de Grao Superior nos cinco anos anteriores á convocatoria das bolsas.
   3. Ter menos de 30 anos.
   4. Non ter desempeñado traballo profesional ningún relacionado coa súa titulación, acollido a calquera das modalidades de contratación laboral.
   5. Non ter obtido anteriormente praza no Programa, ou en programas análogos.
   Este programa ten unha remuneración de 700 € mensuais.
   prazo para solicitalo está aberto durante todo o ano.
   Máis información na Fundación Universidade-Empresa. http://www.fue.es/HTML/0211_rrhhTitulados_PASARELA.asp

   98 bolsas de formación profesional en Alemaña   becasavanzayaA asesoría "Avanza Ya" ofrece ata 98 prazas de formación profesional en Alemaña, que contan coa bolsa "The job for my life".
   O proceso de selección finalizará en xaneiro e a continuación empezarán os cursos de alemán. As prácticas nas empresas alemás realizaranse en xuño do 2016 e as clases de formación profesional empezarán en setembro do 2016 ata o 2019.
   Requisitos
   ter entre 18 e 27 anos
   ser cidadán da Comunidade Europea
   ser capaz de realizar o teu día a día sen axuda de terceiros
   poder adaptarse e ter interese en Alemaña e os seus habitantes
   ter a titulación de ESO
   é unha vantaxe ter coñecementos de alemán
   Dotación
   Curso intensivo gratuíto de alemán. Prácticas de ata 6 semanas nunha empresa alemá. Formación profesional durante tres anos en Alemaña. Clases de alemán e de apoio en Alemaña. Asistencia social. 818€ mes, 300 € para dúas viaxes familiares por ano, 500 € para a mudanza.
   Fonte: xuventude.net

   Subvencións de creación audiovisual para a promoción do talento audiovisual galego   audiovisual1A Axencia galega de industrias culturais, Agadic, convoca subvencións para fomentar a creación de obras audiovisuais con decidida vocación artística e cultural e, en concreto, a escrita de guións e a realización de curtametraxes a cargo de creadores individuais ou a realización de longametraxes a cargo de empresas individuais ou produtoras
   Modalidades de proxectos:
   Modalidade A. Subvencións á escrita individual de guión en galego. Subvencións para proxectos de guión de obras orixinais ou adaptación de obras literarias para longametraxes cinematográficas. A contía adxudicada por proxecto será de 5.000 euros.
   Modalidade B. Subvencións para a realización de proxectos de curtametraxes gravadas en versión orixinal galega cunha duración inferior a 30 minutos. As subvencións terán unha contía de 6.000 euros.
   Modalidade C. Subvencións a proxectos de longametraxes cinematográficas en versión orixinal galega, cunha duración igual ou superior aos 60 minutos e que conten cun realizador que non teña dirixido ou codirixido máis de dúas longametraxes cualificadas para a súa explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica. As subvencións terán unha contía de 30.000 euros.
   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de xaneiro de 2016.
   As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento CT207E
   Máis información no DOG do 28 de decembro de 2015 e en http://www.agadic.gal/
   Fonte: xuventude.net

   Bolsas GOEURO
   GoEuro basea o seu traballo en unir Europa na súa totalidade facilitando o acceso a cada unha das cidades e pobos do continente, xa sexa a través de voos, trens ou autobuses. O seu equipo está formado por mozos procedentes de todos os recunchos do mundo e por iso queren apoiar a outros novos estudantes con ideas innovadoras que poidan dar á empresa a súa visión de como interconectar a Europa do século XXI.
   O estudante que envíe a idea máis creativa terá a oportunidade de realizar unhas prácticas remuneradas, cunha duración de entre un e tres meses, na oficina de Berlín da devandita empresa durante o ano 2015. Ademais, obterán unha bolsa de 2.000 euros e GoEuro publicará as mellores ideas no blogue oficial de GoEuro en Alemaña, Reino Unido, España, Holanda e Italia.
   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de decembro de 2015.
   Máis información: http://www.goeuro.es/beca
   Fonte: xuventude.net


   Segunda convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar: curso 2015/2016

   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16.

   Requisitos 
   a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos durante o curso escolar 2015/16. 
   b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
   c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros. 

   Prazo

   O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día  seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (día de publicación da orde 10/11/2015)

   Lugar
   As solicitudes (anexo I) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es .

   Mais información
   ORDE do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16.

   https://www.edu.xunta.es/axudaslibros/


   BECAS DOS COLEXIOS DO MUNDO


   Convocatoria 2016   A Fundación Comité Español dos Colexios do Mundo Unido abre a convocatoria de prazas (con beca total ou parcial, ou sen beca) para estudar os dous cursos do Bachillerato Internacional nos centros desta organización.


   Prazo de solicitude: Do 21 de setembro ao 20 de novembro.

   Requisitos:

   • Posesión da nacionalidade española no momento da convocatoria ou vivir en España os últimos 8 anos.
   • Ter nacido nos anos 1999 ou entre o 1 de xaneiro e o 31 de agosto do 2000.
   • Estar cursando 4º da ESO ou 1º de Bacharelato e, en ambos casos, ter aprobado o ano anterior.
   • Ter un bo expediente académico e coñecementos básicos de inglés.   Vía: http://begoorienta.blogspot.com.es/   Becas da Fundación Amancio Ortega para estudar en Canadá ou Estados Unidos 1º bacharelato no curso 2016-2017
   Contacto: info@becas.faortega.org soio durante a convocatoria.

   Máis información: https://becas.faortega.org/

   Axudas para a adquisición de material escolar curso 2015/16

   Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16.

   Requisitos 
   a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos durante o curso escolar 2015/16. 
   b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
   c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros. 

   Prazo
   Ata o 1 de outubro de 2015

   Solicitudes 
   Os formularios de solicitude poderán obterse na guía de procedementos e servizos no enderezo https://sede.xunta.es, nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e tamén se poderán descargar en formato PDF do portal educativo no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.es

   Documentación
   A documentación que hai que achegar xunto á solicitude (ANEXO I), será a seguinte:
    a) Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática. 
    b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar. 
   Só no caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, no día 31 de decembro de 2013, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como: 
   1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante. 
   2º. Certificado ou volante de convivencia. 
   3º. Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación familiar. 
    c) Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do ano 2013 ou, na falta desta, o certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante, cando non autoricen a consulta telemática.
    d) No caso de discapacidade igual ou superior ao 33 % dalgún membro da unidade familiar, incluído/a o/a alumno/a, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia en 31 de decembro de 2013: 
   1º. Certificado emitido polo órgano competente. 
   2º. Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de percepción de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou 
   3º. Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. 
    e) No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa. 
    3. A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da presentación da solicitude. 

   Máis información

   ORDE do 25 de agosto de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16.

   https://www.edu.xunta.es/axudaslibros/


   BECAS PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS UNIVERSITARIOS E NON UNIVERSITARIOS PARA O CURSO 2015/2026

   O Ministerio de Educación, Cultura e Deportes acaba de convocar becas para estudantes que cursen estudos postobrigatorios tanto universitarios como non universitarios para o curso 2015/2016.

   O prazo de presentación de solicitudes remata:

    - O 30  de setembro para estudos non universitarios.

    - O 15 de outubro para os universitarios.

   Mais información:


   Becas e axudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para o curso 2015/2016

   O Ministerio de Educación, Cultura e Deportes acaba de convocar axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2015/2016.
   Trátase de axudas directas para o alumnado, incluíndo o afectado por TDAH, de subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas e deaxudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

   Descrición:
   Axudas para cursar estudos regulados de ensino en niveis obligatorios e postobligatorios detallados na convocatoria.

   Modalidades:
   - Axudas e subsidios para alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidad ou trastornos graves de conduta.
   - Axudas para programas complementarios, a alumnos con necesidade específica de apoio educativo asociada a altas capacidades.

   Destinatarios:
   Alumnos escolarizados en centros educativos españois, que acrediten a necesidade específica de recibir apoio educativo e reúnan os requisitos establecidos. 

   Requisitos:
   - Xenerais: acreditar a necesidade específica de apoio educativo, de acordo co requirido nas bases da convocatoria para distintas situacións e tipos de axuda a conceder.
   - Económicos.

   Dotación:
   A cuantía a conceder terá distintos compoñentes, en función dos requisitos e circunstancias do solicitante.

   Prazo de presentación:
   Ata o 30 de setembro de 2015

   Como realizalo?:
   A través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte mediante formulario on-line.   Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa)

   logo_YEI-FSEGALEUROPALOGO2015A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca axudas para proxectos de mobilidade transnacional dirixido a mozos e mozas menores de 25 anos, ou menores de 30 se teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. para a realización de prácticas formativas non remuneradas en entidades/empresas públicas ou privadas de países europeos.

   Requisitos:
   1. Estar inscritos/as no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Para inscribirse premer aquí
   2. Ter menos de 25 anos, ou menos de 30 se teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. O requisito de idade debe cumprirse no momento de solicitar a inscrición no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil.
   3. Non ter traballado nos trinta días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación.
   4. Non ter recibido accións educativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos noventa días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación.
   5. Non ter recibido accións formativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos trinta días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación.


   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de xullo de 2015

   O período de realización das prácticas formativas non retribuídas abarcará desde o día seguinte á publicación da resolución de beneficiarios/as das axudas ata a data límite do 30 de novembro de 2015.
   As horas formativas terán unha duración mínima de 100 horas mensuais. Estas horas deberán acreditarse mediante unha proba documental de asistencia diaria ás prácticas formativas non remuneradas.
   A duración das prácticas (agás causa de forza maior debidamente acreditada) será:
   – Nas axudas individuais á mocidade: 2 meses consecutivos.
   – Nas axudas a proxectos presentados por entidades: mínimo 2 meses e máximo 3 meses consecutivos.
   Contía das axudas:
   1.     1. APOIO Á ORGANIZACIÓN E EXECUCIÓN DA MOBILIDADE (só para entidades)
   Custos subvencionables
   Mecanismo financiamento
   Importe
   Norma de asignación
   A) Apoio a aspectos organizativos
   Custos unitarios
   350 euros por participante
   Baseada no número de participantes na mobilidade
   B) Apoio a necesidades especiais
   Custos unitarios
   200 euros adicionais por participante discapacitado/a
   Condición: a petición de apoio financeiro se deberá motivar na solicitude


   C) Apoio á execución do proxecto

   Parte dos custos subvencionables
   100% dos gastos realizados ata un máximo de 5.000 euros
   Condición: a petición de apoio financeiro se deberá motivar na solicitude

   1.     2. GASTOS DE VIAXE (ida e volta) de cada participante na mobilidade
   Pais
   Contía

   Pais
   Contía

   Pais
   Contía
   Alemaña
   275€

   Francia
   275€

   Noruega
   360€
   Austria
   360€

   Grecia
   360€

   P. Baixos
   275€
   Bélxica
   275€

   Hungría
   360€

   Polonia
   360€
   Bulgaria
   360€

   Irlanda
   275€

   Portugal
   180€
   Chipre
   530€

   Islandia
   360€

   *Azores e Madeira
   *275€
   Croacia
   275€

   Italia
   275€

   R. Checa
   275€
   Dinamarca
   360€

   Letonia
   360€

   R. Unido
   275€
   Eslovaquia
   360€

   Liechtenstein
   275€

   Romanía
   360€
   Eslovenia
   275€

   Lituania
   360€

   Suecia
   360€
   Estonia
   360€

   Luxemburgo
   275€

   Turquía
   530€
   Finlandia
   360€

   Malta
   360€
   1.     3. ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
   PAÍSES
   Custo Mes/ Participante
   Custo Día/ Participante

   PAÍSES
   Custo Mes/ Participante
   Custo Día/ Participante
   ALEMAÑA
   1.226€
   40,31€

   ITALIA
   1.350€
   44,38€
   AUSTRIA
   1.278€
   42,02€

   LETONIA
   920€
   30,25€
   BÉLXICA
   1.200€
   39,45€

   LIECHTENSTEIN
   1.444€
   47,47€
   BULGARIA
   1.002€
   32,94€

   LITUANIA
   906€
   29,79€
   CHIPRE
   1.096€
   36,03€

   LUXEMBURGO
   1.200€
   39,45€
   CROACIA
   1.041€
   34,98€

   MALTA
   1.088€
   35,77€
   DINAMARCA
   1.654€
   54,38€

   NORUEGA
   1.670€
   54,90€
   ESLOVAQUIA
   1.058€
   34,78€

   P.BAIXOS
   1.322€
   43,46€
   ESLOVENIA
   1.042€
   34,26€

   POLONIA
   1.320€
   43,40€
   ESTONIA
   954€
   31,36€

   PORTUGAL
   1.102€
   36,23€
   FINLANDIA
   1.400€
   46,03€

   R.CHECA
   1.024€
   33,67€
   FRANCIA
   1.418€
   46,62€

   R.UNIDO
   1.672€
   54,97€
   GRECIA
   1.120€
   36,82€

   ROMANIA
   1.008€
   33,14€
   HUNGRÍA
   914€
   30,05€

   SUECIA
   1.378€
   45,30€
   IRLANDA
   1.464€
   48,13€

   TURQUÍA
   896€
   29,46€
   ISLANDIA
   1.376€
   45,24€

   1.     4. APOIO LINGÜÍSTICO
   Mecanismo financiamento
   Importe
   Norma de asignación
   Custos unitarios
   150 euros
   por participante
   Condición: as persoas /entidades solicitantes deberán solicitar o apoio lingüístico na lingua necesaria para a mobilidade
   1.     5. GASTOS EXCEPCIONAIS
   Mecanismo de financiamento
   Importe
   Norma de asignación
   Parte dos custos subvencionables
   100% do gasto at o máximo de 150€
   Condición: a petición de apoio financeiro para cubrir gastos excepcionais deberase motivar na solicitude

   Máis información:
   No procedemento BS324A:
   Tlfno: 981544854 e 981544645
   Nos procedementos BS324B e BS324C
   Tlfno: 981541688 e 981544645
   Vía: xuventude.net

   Inmersión en lingua inglesa para 6º de primaria e 2º ESO
   inglesO Ministerio de Educación convoca 126 axudas para grupos de alumnos de 6º curso de Educación Primaria e 84 axudas para grupos de alumnos de 2º da ESO, co fin de participar nun programa deinmersión en lingua inglesa.
   Os alumnos deben estar matriculados en centros sostidos con fondos públicos, e viaxarán acompañados por dous profesores: o seu profesor de inglés e outro profesor do centro cun coñecemento da lingua inglesa adecuado para participar nun programa de inmersión nesta lingua.
   O centro formará un grupo de entre 20 e 25 alumnos de 6º curso de Educación Primaria ou de 2º da ESO.
   A actividade levarase a cabo en datas comprendidas entre os meses de setembro a novembro de 2015 e realizarase, en réxime de internado, en períodos semanais, de domingo pola tarde a sábado pola mañá, de acordo co seguinte calendario:
   - Primeira quenda: do 27 setembro ao 3 de outubro.
   - Segunda quenda: do 4 ao 10 de outubro.
   - Terceira quenda: do 11 ao 17 de outubro.
   - Cuarta quenda: do 18 ao 24 de outubro.
   - Quinta quenda: do 25 de outubro ao 31 de outubro.
   - Sexta quenda: do 1 ao 7 de novembro.
   - Sétima quenda: do 8 ao 14 de novembro.

   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de xuño de 2015
   Máis información no BOE do 1 de xuño de 2015 e en www.educacion.es

   Bolsas para mozos/as para un curso de inmersión lingüística en inglés na UIMP


   IDIOMAINGLESO Ministerio de Educación convoca 3.207 axudas de 575,30 € cada unha para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo.
   Os cursos impartiranse en dúas modalidades: modalidade de axilidade oral en Inglés Xeral e modalidade de Inglés Especializado.
   Ambas as dúas modalidades terán unha duración de cinco días e desenvolveranse en réxime de internado de domingo pola tarde a sábado a mediodía.
   Sedes:
   Santander, Madrid, Coruña, Cuenca, Valencia, Sevilla, Granada, Tenerife, La Línea, Barcelona, Aragon, Cartagena.
   Beneficiarios:
   Poderán solicitar estas axudas os mozos que non cumprisen 30 anos a 31 de decembro de 2015 e que obtivesen a condición de bolseiro para cursar Ensinanzas Universitarias, Ensinanzas Artísticas Superiores, outros estudos Superiores ou Formación Profesional de Grao Superior.
   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de xuño de 2015
   Máis información no BOE do 22 de maio de 2015 e en www.uimp.es 
   Fonte: xuventude.net


   Iniciativa Xove 2015


   iniciativaxoveA Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2015, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas.

   Considéranse áreas de atención prioritarias que se han desenvolver mediante as iniciativas xuvenís as seguintes:
   a) Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que permitan á mocidade concretar as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade.
   b) Proxectos de fomento de actitudes creativas, innovadoras, participativas e de liderado da xuventude na súa comunidade e no seu contorno, así como de fomento da accesibilidade de mozos e mozas con discapacidade a actividades culturais e de lecer.
   c) Proxectos que permitan a participación en experiencias de educación non formal en distintos campos.
   d) Proxectos relacionados coa creación de espazos para a comunicación e coas novas tecnoloxías.
   e) Proxectos que fomenten a participación e a dinamización das mulleres novas galegas para que colaboren activamente na toma de decisións, na xestión e na execución desde o asociacionismo ou desde os grupos informais.

   Destinatarios/as:
   a) Os grupos informais de mozos/as que desexen realizar unha iniciativa xuvenil.
   b) As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á mocidade que carezan de interese de lucro e as súas respectivas federacións sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presentan non sexa o mesmo que o de cada unha das asociacións/entidades que as conforman.

   Requisitos:
   As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións deberán estar inscritas no censo oficial da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
   Os grupos informais deberán estar formados por un mínimo de 5 e un máximo de 8 mozos/as con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos no momento de presentar a solicitude, debidamente identificados/as, e un/unha deles/as asumirá o papel de representante único do grupo e con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario/a, lle corresponden ao grupo. Será obrigatorio que o grupo teña unha denominación que o identifique..
   Só se poderá presentar un proxecto por solicitante e o seu orzamento total non poderá ser superior a 4.000 euros.
   Neste enlace podedes ver proxectos subvencionados en edicións anteriores:
   http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove.html

   O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de maio de 2015.
   Pódese tramitar en https://sede.xunta.es no procedemento BS306B
   Máis información no DOG do 10 de abril de 2015.
   Fonte: http://xuventude.xunta.es/

   Deseñando o teu futuro


   deseandoteufuturoA Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca o programa Deseñando o teu futuro que consiste en financiar os proxectos dirixidos a que os mozos e as mozas entre 14 e 18 anos realicen estadías-visitas non remuneradas en empresas radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia, para os efectos de que adquiran competencias, habilidades e cualificacións que complementen o seu desenvolvemento persoal e a súa formación.

   Beneficiarios/as
   Poderán solicitar estas axudas:
   A) Entidades sen ánimo de lucro, con sede permanente ou domicilio social en Galicia que lle presten servizos á mocidade.
   B) Concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades da Comunidade Autónoma validamente constituídas.
   Así mesmo, aqueles concellos que pertenzan a unha mesma zona sen constituír mancomunidade para estes efectos e acorden desenvolver programas conxuntos de actuación, poderán solicitar as axudas.

   Proxectos subvencionables
   1. Os proxectos para os que se solicite axuda deberán responder aos seguintes criterios:
   a) Deben ter como persoas destinatarias mozos e mozas con idades comprendidas entre os 14 e 18 anos con autorización do pai, da nai ou titor/a legal.
   b) O período do proxecto será de dous meses e terá como data límite de realización o 15 de novembro de 2015.
   c) A duración das estadías-visitas será entre 5 e 15 días hábiles. As xornadas diarias nas empresas serán de 4 horas como mínimo.
   d) O número de mozos/as participantes non poderá ser superior a 30.
   2. Os proxectos constarán de tres fases:
   a) Organización e planificación (que inclúe entre outros, o proceso selectivo e a busca de empresas de acollida para as estadías-visitas).
   b) A realización das estadías-visitas non remuneradas en empresas radicadas en Galicia (incluirá a titorización e o seguimento das estadías).
   c) Avaliación e seguimento posterior (inclúe a visualización que se lle dará ao proxecto en particular e ao programa Deseñando o teu futuro en xeral).

   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de maio de 2015.
   As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.es no procedemento BS326A
   Máis información no DOG do 10 de abril de 2015 e en teufuturo.ctb@xunta.es


   Inmersión lingüística en colonias de vacacións para o verán de 2015

   colonias-veranoO Ministerio de Educación convoca 1.870 axudas para a participación nunha das colonias de dúas semanas de duración, organizadas durante o mes de xullo de 2015, para alumnos de 1º e 2º da ESO.

   Estas axudas distribúense en dous grupos:
   Primeira quenda para alumnos de 1º da ESO: do 28 de xuño 2015 a 12 de xullo 2015:
   . Grupo I: 550 axudas de ata 476 €.
   . Grupo II: 385 axudas de ata 326 €.
   Segunda quenda para alumnos de 2º da ESO: do 12 de xullo 2015 a 26 de xullo 2015:
   . Grupo I: 550 axudas de ata 476 €.
   . Grupo II: 385 axudas de ata 326 €.

   Requisitos:
   Para alumnos matriculados en 1º de ESO:
   a. Estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos durante o presente curso 2014/2015.
   b. Ter obtido, como mínimo, «notable» como nota media do curso 2013-2014.
   c. Ter obtido, como mínimo, «notable» como nota final na materia de inglés no curso 2013/2014.
   d. Non ter sido beneficiario da axuda en convocatorias anteriores.

   Para alumnos matriculados en 2º de ESO:
   a. Estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos durante o presente curso 2014/2015.
   b. Ter obtido, como mínimo, «notable (7)» como nota media do curso 2013-2014.
   c. Ter obtido, como mínimo, «notable (7)» como nota final na materia de inglés no curso 2013/2014.
   d. Non ter sido beneficiario da axuda en convocatorias anteriores.

   Grupos I e II:
   Os solicitantes que a data 31 de decembro de 2014 se encontren nalgunha das seguintes circunstancias, integrarán o denominado Grupo I:
   a) Orfandade absoluta do solicitante.
   b) Pertencer a familias nas que algún membro estea afectado de minusvalía legalmente cualificada (en grao superior ao 65% para pai/nai/irmáns do solicitante e superior ao 33% no caso de que a padeza o propio solicitante).
   c) Pertencer a familias nas que o pai, nai ou titor legal encóntrese en situación de desemprego ou teña recoñecida a incapacidade permanente absoluta.
   d) Pertencer a familia numerosa.
   e) Pertencer a familia monoparental.

   Os solicitantes que, reunindo os requisitos xerais, non se encontren en ningunha das circunstancias anteriores formarán parte do denominado Grupo II.

   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de abril de 2015.
   Máis información no BOE do 31 de marzo de 2015 e en www.educacion.es


   Vía: http://xuventude.xunta.es/

   Que significa unha Europa unida para ti?

   2015significaeuropaparatiA Dirección Xeral a Comisión Europea organiza un concurso de vídeo titulado "Que significa unha Europa unida para ti? " dirixido a mozos de entre 13 e 15 anos de calquera Estado membro ou dos países candidatos e os potenciais candidatos do sueste de Europa.
   Esperta a túa creatividade e gaña unha viaxe a Bruxelas! Comparte a túa experiencia e opinións nun vídeo dun minuto de duración.

   Poden presentarse rapaces e rapazas de todos os estados membros da UE, QUE teñan entre 13 e 15 anos, dos países candidatos e dos posibles candidatos. A duración do vídeo, que pode conseguir distintos dispositivos - comprimido, teléfono, cámara, etc. - ha de ser, como máximo, de 1 min.
   O prazo para enviar os traballos finaliza o 10 de Abril de 2015.
   O gañador de cada país será invitado a viaxar a Bruxelas cun adulto e poderá coñecer a cidade, as institucións europeas e aos outros rapaces que gañaron o concurso nos seus respectivos estados. 
   Fonte: http://xuventude.xunta.es/
   Programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España

   idiomasinmersion

   O Ministerio de Educación convoca 
   2.000 bolsas para a estanza e participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España dunha semana de duración cada unha delas, en réxime de internado e pensión completa, durante o mes de xullo de 2014.

   Requisitos:

   a) Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1995 e o 31 de decembro de 1998 e estar matriculado no curso 2014-2015 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos:

   Bacharelato

   Ensinanzas profesionais de música e danza

   Grao medio de Formación Profesional

   Grao medio de artes plásticas e deseño

   Grao medio de ensinanzas deportivas 

   Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado.

   b) Ter obtido no curso 2014-2015 a condición de bolseiro do Ministerio de Educación

   c) Todos os solicitantes deberán acreditar ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cunha nota final mínima de 7 puntos na materia de inglés.

   A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por internet a través da sede electrónica do Ministerio de Educación na direcciónhttps://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a Trámites e servizos.

   O prazo para a presentación de solicitudes está aberto ata o 11 de abril de 2015.

   Máis información no BOE do 16 de marzo de 2015 e en www.educacion.es

   AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2015
      
   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 682 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2015 destinadas a alumnado de ESO e bacharelato.

   Prazo: do 17 de marzo ata o 16 de abril (ambos incluídos)

   Requisitos: 
   a) Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2014/15, na Comunidade Autónoma de Galicia. 
   b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2013/14. 
   c) Ter acadado no curso 2013/14 e na área ou materia de lingua inglesa, unha cualificación mínima de Ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato. 
   d) Non ter concedida, no presente curso académico, outra axuda coa mesma finalidade. 
   e) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. f) Estar en posesión do documento nacional de identidade (en adiante DNI), número de identidade de estranxeiro (en adiante NIE) ou pasaporte. No caso do alumnado menor de 14 anos que non dispoña de DNI, farase constar, como DNI identificativo, o DNI do pai ou da nai ou do titor ou titora legal.

   A información e aplicación "en liña" atoparase na páxina web:  http://www.edu.xunta.es/axudasle.

   Axudas para aprender idiomas do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte


   • Ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa destinadas a estudiantes becarios de Enseñanzas Universitarias, Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros estudios Superiores y Formación Profesional de Grado Superior

    Convocatoria 2015

    Datos generales:

    • Código SIA
     996200
    • Descripción:
     Los beneficiarios asistirán a un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés, en régimen de internado, de cinco días de duración, a elegir entre el 30 de marzo y el 14 de diciembre de 2015, en alguno de los siguientes emplazamientos: Santander, Madrid, A Coruña, Cuenca, Valencia, Sevilla, Granada, Tenerife, La Línea de la Concepción, Barcelona, Aragón y Cartagena.
    • Destinatarios:
     Alumnos becarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que cumplan los requisitos establecidos.
    • Nº de becas: 
     14.000
    • Requisitos:
     Para la adjudicación provisional:
     1. No haber cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2015.
     2. Haber sido becario para Enseñanzas Universitarias, Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros estudios Superiores o Formación Profesional de Grado Superior en las convocatorias que se enumeran en las bases.
     3. Cumplir los requisitos económicos que se detallan en la convocatoria. El orden de adjudicación de las ayudas vendrá determinado de acuerdo con la renta per cápita de la familia.
     4. Tendrán preferencia los solicitantes que no hayan sido beneficiarios de esta ayuda en los años anteriores.
     Para la adjudicación definitiva:
     1. Superar una prueba de nivel en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
    • Dotación:
     La ayuda cubre todos los gastos de enseñanza, material, manutención y alojamiento, aunque el alumno seleccionado debe abonar 100 € en concepto de reserva de plaza.
    • Plazo de presentación
     • Desde: 30 de enero de 2015
     • Hasta: 21 de febrero de 2015
     • Plazo de presentación abierto
    • ¿Cómo realizarlo?:
     A través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante formulario on-line

    Convocatoria:

    Solicitud:

    • Lugar de entrega:
     Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

    Más información sobre este trámite o servicio:


   BECA BENJAMIN FRANKLIN 2015


   A Embaixada dos Estados Unidos en España selecciona un ou dous estudantes españois, andorranos ou residentes en España ou Andorra, para participar nos Institutos de Verán Benjamin Franklin, un programa financiado polo Departamento de Estado dos Estados Unidos para promover as relacións entre as novas xeracións de europeos, asiáticos e norteamericanos.

   REQUISITOS:
   • Ter entre 16 e 18 anos.
   • Excelente coñecemento do inglés.
   • Excelencia académica. Os candidatos deberán achegar un certificado do seu centro de ensino que reflicta unha nota media mínima de "Notable" (7.5) no seu expediente académico.
   • Participación en actividades de voluntariado e/ou proxectos de servizo comunitario. Non se aceptarán candidaturas que non aporten certificados de colaboración.
   • Deberá achegarse á solicitude polo menos unha carta de referencia. 
   • Non se considerarán solicitudes de candidatos que participaron previamente en viaxes de estudo aos Estados Unidos-
   Dotación: Todos os gastos (viaxe, aloxamento, manutención, seguro médico e de accidentes e visado) irán a cargo do Departamento de Estado dos Estados Unidos de América.

   Os estudantes seleccionados participarán nun programa intensivo enfocado nos asuntos globais entre os días 27 de xuño e 25 de xullo de 2015.

   Data límite de recepción de solicitudes: Venres, 27 de febreiro de 2015-18h
   BECAS ESTUDIA EN ESTADOS UNIDOS OU CANADÁ DA FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA


   O Programa de Becas da Fundación Amancio Ortega está dirixido a novos estudantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Este Programa convoca un total de 200 becas para estudar un ano escolar equivalente a Primeiro de Bachillerato nun país estranxeiro:
   •  100 becas para estudar Primeiro de Bachillerato en Canadá.
   •  100 becas para estudar Primeiro de Bachillerato en Estados Unidos.

   Inscripciones: do 7 de xaneiro de 2015 ao 9 de febreiro de 2014


   Requisitos:
   • Estudar actualmente 4º de ESO nun centro educativo en España e ter pasaporte español.
   • Ter unha nota media mínima de 7,5 en 3º de ESO e de 8,00 en inglés.
   • Non haber estudado un ano académico no estranxeiro con anterioridade (1º, 2º ou 3º de ESO)

   Máis información: http://becas.faortega.org/   PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO AO RENDEMENTO ACADÉMICO 2013-2014

   Número e características dos premios:
   1. Poderase conceder ata un máximo de 20 premios.
   2. Cada premio estará dotado con 750 €.
   3. A obtención destes premios non supón incompatibilidade coa obtención doutros.
   Requisitos de participación:
   Poderá optar aos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico o alumnado que reúna as seguintes condicións:
   1. Ter cursado durante o ano académico 2013/14 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
   2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
   3. Ter unha media das cualificacións igual ou superior a 9,00 puntos. Esta nota media será a media aritmética das cualificacións en todas as materias dos catro cursos da etapa. A media aritmética das cualificacións da etapa expresarase con dous decimais, redondeada á centésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior, e deberá reflectirse na certificación académica a que se fai referencia no artigo 5 da presente orde.
   a. Segundo o establecido nas disposicións adicionais do Decreto 133/2007, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria, para a obtención da nota media non se terá en conta a área de relixión.
   b. As cualificacións de «apto», «exento» ou «validado» non serán tidas en conta para o 
   cálculo da nota media.
   Prazo presentación de solicitudesremata o día 22 de setembro de 2014.

   Máis información: https://www.edu.xunta.es/premioseso/


   BECAS PARA ESTUDOS UNIVERSITARIOS 2014-2015
   Convocadas as becas para estudos universitarios, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte,  para estudar os seguintes estudos en centros españoles:
   • Ensinos universitarios para titulaciones oficiais de Grado e Máster
   • Ensinos universitarios conducentes aos títulos oficiais de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico e Arquitecto Técnico.
   • Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.
   • Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster, e créditos complementarios para a obtención do título de Grado ou para proseguir estudos oficiais de Licenciatura.
   Prazo: ata o 15 de outubro de 2014

   Como realizalo?:
   Para presentar a solicitude de beca, pode facelo a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte mediante formulario online, pinchando no enlace "Acceso ao servizo online" que figura na parte superior desta páxina

   Máis información:   BECAS PARA O CURSO 2014-2015 DESTINADAS A ESTUDANTES QUE CURSEN ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS

   O Ministerio de Educación, Cultura e Deportes publica no BOE do 7 de agosto de 2014 a resolución mediante a cal convócanse becas de carácter xeral, destinadas a alumnos de estudos postobligatorios, cmo os estudos de Bachillerato, Formación profesional, Ensinanzas artísticas, Ensinanzas deportivas, PCPI, FP básica e outros estudos non universitarios, así como os de grado universitario. 

   Nesta Resolución aparecen os tipos de beca, os requisitos (académicos e económicos), o importe das becas, e outros condicionantes. 

   O prazo acabará o 30 de setembro, si a beca é por estudos non universitarios. Polos estudos universitarios, finalizará o 15 de outubro.

   As solicitudes pódense facer por internet. En breve, aparecerán os formularios de solicitude nesta páxina web do Ministerio.


   Ayudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo (2014-15)  

   O Ministerio de Educación, Cultura e Deportes acaba de convocar axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2014/2015.
   Trátase de axudas directas para o alumnado, incluíndo o afectado por TDAH, de subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas e deaxudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

   Descrición:
   Axudas para cursar estudos regulados de ensino en niveis obligatorios e postobligatorios detallados na convocatoria.

   Modalidades:
   - Axudas e subsidios para alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidad ou trastornos graves de conduta.
   - Axudas para programas complementarios, a alumnos con necesidade específica de apoio educativo asociada a altas capacidades.

   Destinatarios:
   Alumnos escolarizados en centros educativos españois, que acrediten a necesidade específica de recibir apoio educativo e reúnan os requisitos establecidos. 

   Requisitos:
   - Xenerais: acreditar a necesidade específica de apoio educativo, de acordo co requirido nas bases da convocatoria para distintas situacións e tipos de axuda a conceder.
   - Económicos.

   Dotación:
   A cuantía a conceder terá distintos compoñentes, en función dos requisitos e circunstancias do solicitante.

   Prazo de presentación:
   Ata o 30 de setembro de 2014

   Como realizalo?:
   A través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte mediante formulario on-line.
   Axudas Injuve para a Creación Nova para o ano 2014

   Ayudas_Creacion_2014
   O Instituto da Xuventude convoca axudas económicas para favorecer o traballo de mozos creadores, coa finalidade de fomentar a actividade creadora, facilitar a súa promoción e a difusión da súa obra, á vez que propiciar a súa incorporación ao ámbito profesional, mediante a axuda a proxectos a desenvolver durante o ano 2015 no ámbito das artes visuais, escénicas, musicais, literarias, así como nos do deseño e o cómic e ilustración, con proxección suprautonómica, nacional ou internacional a través das seguintes liñas de actuación:

   a) Produción de obra. Admitiranse proxectos a realizar con liberdade de formato e técnica nos ámbitos creativos anteriormente sinalados.
   b) Mobilidade de obra producida e/ou creadores. Admitiranse,proxectos de participación, xiras, ou residencia, que non teñan por obxecto cursar estudos regulados ou a obtención de titulación académica, en espazos especializados e acordes coa actividade para a que se solicita a axuda, situados fóra da Comunidade Autónoma de residencia, en ámbito nacional ou internacional, sendo imprescindible achegar carta de convite á participación ou aceptación, segundo o caso, asinada pola persoa responsable do evento ou espazo para o que se solicita a axuda.
   c) Emprendimiento en espazos emerxentes de creación nova. Admitiranse proxectos de actividades puntuais e acoutados no tempo, que non signifiquen unha programación anual completa, con proxección suprautonómica, nacional ou internacional, a desenvolver en espazos xa existentes e que iniciasen a súa actividade. Non se admitirán proxectos de inicio de actividade económica ou empresarial.
   d) Sala «Amadís» do Instituto da Xuventude. Admitiranse proxectos de comisariado de exposicións, talleres de traballo, ou outras actividades de creación emerxente a desenvolver en agrupación ou colectivo na sala

   Requisitos:
   Mozas e mozos de nacionalidade española e todas aquelas con residencia legal en España, que non superen os 30 anos de idade, nos supostos a) e b) ou os 35 nos supostos c) e d) o día 31 de decembro do ano 2014.

   Contía:
   A contía individualizada das axudas non poderá superar o importe de 6.000  € nos supostos a) e b) e de 10.000  € nos supostos c) e d), e deberá representar como mínimo o 75% do custo total do proxecto.

   O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de xullo de 2014.
   Máis información no BOE do 8 de xullo de 2014
   Fonte: xuventude.net

   Premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2013/2014

   Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2013-2014 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia. 

   O prazo de presentación será dun mes a partir do día 20 de xuño (data de publicación no DOG).

   Xestión dos premios extraordinarios de bacharelato

   Requisitos  de participación:
   a) Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2013-2014 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.
   b) Ter obtido unha cualificación final media nos dous cursos de bacharelato igual ou superior a 8,75 puntos.

   Número e características dos premios
   1. Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.
   2. Cada premio estará dotado con 1.000 €.


   3. Estes premios extraordinarios de bacharelato son compatibles con calquera outropr mio, incluídos os premios nacionais de bacharelato.
   4. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá,ademais da contía económica, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico, anotaralle nel a distinción.
   5. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional.
   6. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público, segundo se estableza na normativa vixente para o curso 2014-2015.

   Realización da proba para a obtención do premio
   1. O alumnado deberá realizar unha proba que se estruturará en dúas partes:
      1.1. Primeira parte, que se desenvolverá en dúas horas: 
   1.1.1. Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico,filosófico ou literario.
   1.1.2. Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na lingua estranxeira cursada polo alumnado como materia común de bacharelato. O exercicio realizarase sen dicionario no idioma correspondente. 
       1.2. Segunda parte, que se desenvolverá nunha hora:
   1.2.1. Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia propia da modalidade e cursada polo alumnado a elixir entre as seguintes:bioloxía, debuxo artístico II, física, historia da arte, historia da música e da danza, latín II,literatura universal, matemáticas II, matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II, química,técnicas de expresión gráfico-plástica e xeografía.
   1.2.2. O alumnado que finalice as ensinanzas profesionais de música e danza e obtivese o título de bacharelato despois de superar as materias comúns do bacharelato, de acordo co establecido no artigo 50.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,desenvolverán temas, respostas e cuestións e/ou exercicios prácticos da materia de historia da música e da danza.
   2. Os exercicios da proba cualificaranse entre 0 e 10 puntos cun decimal.
   3. A puntuación total será a suma de cada unha das cualificacións obtidas. Para aspirar ao premio extraordinario, o alumnado deberá obter como mínimo cinco puntos en cada unha das materias da proba e 21 puntos ou máis na cualificación total.


   Prazas de persoas colaboradoras–bolseiras para as residencias xuvenís


   colaboradoresbolseiros2014A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca prazas para persoas colaboradoras-bolseiras nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Traballo e Benestar para o curso académico 2014/2015.

   Prazas:
   Lugo. Centro Residencial Xuvenil LUG: 4 prazas.
   Ourense. Florentino L. Cuevillas: 5 prazas.
   Vigo. Altamar: 6 prazas.

   Requisitos:
   Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
   Ter unha idade mínima de 18 anos e menos de 30 en 31 de decembro do ano en curso.
   Estar cursando estudos universitarios nunha facultade ou escola universitaria, estudos superiores en ensinanzas artísticas ou ciclo formativo de grao superior, que admitan polo seu contido e saídas profesionais, a formación e a práctica a través de calquera das tarefas que se poden desenvolver nunha residencia xuvenil.
   Ter unha renda media familiar que non supere o 150 % do IPREM do ano en curso.
   Non ter perdido con anterioridade a condición de colaborador/a por causa imputable á persoa solicitante.
   Non padecer defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento normal da actividade no centro.

   prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xullo de 2014.
   As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS303C

   Máis información no DOG do 13 de xuño de 2014.
   Residencias:

   AXUDAS PARA LIBROS CURSO 2014-15

   Convocadas axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2014/2015.

   REQUISITOS:
   1. Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2014/2015, e non repetir curso neste ano académico. Non obstante, o alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo emprégase material que non pode ser reutilizado.
   2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
   3. Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 da orde de convocatoria.

   Ás familias que cumpran cos requisitos para ser beneficiarias da Gratuidade Solidaria entregaráselle nos seus respectivos centros educativos un vale co que se poderán adquirir os libros no correspondente establecemento, á súa libre escolla e polo importe indicado no documento. Pola súa banda unha vez que os establecementos entreguen os libros deberán presentar as facturas na Xefatura Territorial da Consellería de Educación en cada provincia, para que lles sexan ingresados os importes correspondentes aos vales tramitados.


   Toda a información e as solicitudes pode atoparse no DOG e no portal educativo da Xunta de Galicia, www.edu.xunta.es.

   Convocadas axudas destinadas a alumnado de 6º curso de Educación Primaria e 2º curso de ESO para o desenvolvemento dun Programa de «Inmersión Lingüística en Inglés» durante o outono de 2014

   O Ministerio de Educación, Cultura e Deportes convoca axudas para participar nun programa de inmersión en lingua inglesa para grupos de alumnado de 6º curso de Educación Primaria ou de 2º curso de ESO, matriculados en centros sostidos con fondos públicos das Comunidades Autónomas. Cada grupo irá acompañado dun profesor/a de inglés e doutro profesor/a do seu centro educativo.
   A actividade levarase a cabo en datas comprendidas entre os meses de setembro e novembro de 2014 e realizaranse, en internado, en períodos semanais, de domingo pola tarde a sábado pola mañá, de acordo co seguinte calendario:
   • Primeira quenda: do 28 de setembro ao 4 de outubro
   • Segunda quenda: do 5 de setembro ao 11 de outubro
   • Terceira quenda: do 12 ao 18 de outubro
   • Carta quenda: do 19 de outubro ao 25 de outubro
   • Quinta quenda: do 26 de outubro ao 1 de novembro
   • Sexta quenda: do 2 ao 8 de novembro
   • Sétima quenda: do 9 ao 15 de novembro
   A solicitude deberá realizarse a través da dirección dos centros educativos segundo as bases da convocatoria. Os centros que desexen participar no programa deberán solicitalo, antes do 5 de xuño de 2014, a través da sede electrónica do Ministerio de Educación https://sede.educacion.gob.es, sección «Trámites y Servicios».

   O prazo de presentación de solicitudes rematará o 5 de xuño de 2014.


   Vía: http://www.edu.xunta.es/

   BECAS DE ESPAÑA


   Becas de España @becaspainBecas de España é unha conta de Twitter que pretende dar a coñecer todo tipo de becas e axudas destinadas a universitarios, posgraos, FP, idiomas, ... 

   Fonte: Crea y aprende con Laura

   Iniciativa Xove


   Qué é Iniciativa Xove?

   É un programa que se pon en marcha dende a DXXeV, que consiste nunha liña de axudas pensada para que vós, os mozos e mozas, poidades desenvolver ideas que, transformadas en proxectos e iniciativas de interese, poidan reverter na mocidade actual e na nosa sociedade.
   Poderedes participar de dous xeitos: a través de grupos informais de mozos/as ou ben dende as asociacións xuvenís e entidades legalmente constituídas.
   As actividades serán planificadas e desenvolvidas por vós mesmos/as, fomentando sempre  a participación, a axeitada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar, a través de proxectos integrais e específicos de actuación que propoñades.
   Estes proxectos irán dirixidos á mocidade da nosa comunidade autónoma e poderanse desenvolver dende o 1 de xaneiro ao 14 de outubro.
   Premendo aquí podedes ver un video elaborado con proxectos realizados grazas a Iniciativa Xove

   Quen pode solicitar estas axudas?

   • Os grupos informais de mozos e mozas  que queirades desenvolver un proxecto de iniciativa xuvenil e que reunades os requisitos indicados na orde da convocatoria. O grupo terá que estar formado por un mínimo de 5 e un máximo de 8 mozas ou mozos con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos no momento de presentar a solicitude e ademais deberedes de estar empadroados nalgún dos municipios pertencentes á Comunidade Autónoma de Galicia.
   • As asociacións xuvenís e as entidades que lle presten servizos á mocidade que carezan de interese de lucro, e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten non sexa o mesmo que o de cada unha das asociacións/entidades que as conforman. Será necesario que esteades inscritas no censo oficial da DXXeV.

   Como se poden solicitar?

   • Cubrir e entregar o anexo I, e engadir a documentación necesaria que se indica na orde.
   • Presentar a documentación preferentemente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo: https://sede.xunta.es. Alternativamente, tamén se poderá entregar en papel nun rexistro oficial ou correos.
   • O prazo de presentación será dun mes desde a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

   Onde podo informarme?


   Na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado , nos teléfonos 981 544866 / 981957057 ou no enderezo electrónico institutoxuventude.ctb@xunta.es

   Iniciativa Xove 2014   Fonte: http://xuventude.xunta.es/


   “A Xuventude no mundo” edición 2014: intercambio xuvenil a Xapón

   No marco do programa “A Xuventude no mundo”, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar convoca un intercambio á Prefectura de Wakayama (Xapón), ao abeiro das relacións bilaterais entre a Xunta de Galicia e a Prefectura de Wakayama.
   Obxectivos: facilitar o coñecemento doutras realidades sociocultural e lingüísticas para a comprensión da diversidade cultural e  favorecer e potenciar a adquisición de habilidades e competencias non formais que faciliten o desenvolvemento persoal.
   A cultura galega e a cultura xaponesa son dúas culturas moi distintas pero unidas por un vínculo: existen soamente dous camiños no mundo recoñecidos pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade: o Camiño de Santiago e o Camiño Kumano Kodo.
   Datas de realización do intercambio: do 20 ao 27 de agosto de 2014
   Prazas: 15 ( acompañados/as dun monitor)
   Destinatarios: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de celebrarse o intercambio e que non participaran  en anteriores edicións de A Xuventude no Mundo.
   Prazo de inscrición: do 14 ao 27 de abril de 2014.
   Inscrición: mediante envío de formulario electrónico dentro do prazo establecido. Só se admitirá unha solicitude por participante.
   Os erros nos datos facilitados na solicitude de participación ou a omisión dalgún deles pode ocasionar a desestimación da solicitude
   Admisión: será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas convocadas para o intercambio. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. De non recibir comunicación de confirmación da praza o último día de inscrición, entenderase que non obtivo praza para o intercambio.
   Confirmada a praza nos 8 días (naturais) seguintes os/as seleccionadas deberán remitir a mobilidadexuvenil@xunta.es :
   -          unha copia do billete de transporte adquirido para desprazarse ata a cidade do país do intercambio. Non é documento válido a reserva de voo
   -          unha copia do seguro de viaxe, de accidentes e  de enfermidade
   A non remisión destes documentos no prazo establecido supón a perda da praza no intercambio.
   De darse baixas despois de ter sido adxudicadas as prazas, ofertaránselle  aos seguintes da lista de espera, tendo que presentar estes o billete e a documentación nos 4 días (naturais) seguintes da comunicación.
   De ser o caso de que o billete de transporte adquirido fose anulado posteriormente a súa remisión á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, a praza para o intercambio será anulada e considerada non adxudicada.
   Recibidos correctamente as copias dos documentos requiridos, posteriormente aos seleccionados seralles facilitado o nome do coordinador que acompañará ao grupo, así como o lugar de encontro no lugar de celebración do intercambio
   Realizaranse o intercambio se existe un mínimo da metade das prazas convocadas para cada intercambio.
   Cobertura do intercambio
   -          Aloxamento  en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple
   -          Trasporte no ámbito do intercambio
   -          Actividades organizadas pola entidade de acollida
   -           3 días de estancia con familias xaponesas
   Será a cargo do/a participante:
   -          Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio
   -          Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e  de enfermidade
    Estancias con familias xaponesas.- Os/as participantes neste intercambio adquiren o compromiso de acoller no seu domicilio particular en Galicia durante 3 días a 2 mozos ou mozas xaponeses/as, cando se realice o intercambio de acollida en Galicia durante o 2015.
   Recomendación de aeroporto máis preto para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
   Wakayama (Xapón):- Aeroporto de Kansai
    Máis información:
   981 544645 /981 544869


    Becas para a realización dun Curso de

    Inglés en Irlanda 
   logo


   Eurolingua Venairlanda SL procede a realizar su 2ª Convocatoria de Becas para la realización de un Cursos de Inglés en Irlanda (ciudades de Dublín y Derry) de dos semanas de duración durante el mes de agosto de 2014 en un programa de inmersión todo incluido. La fecha de salida será el 29 de Julio. Se establece un lote global de 10 becas dirigidas a estudiantes universitarios, de bachillerato o formación profesional con una dotación presupuestaria aportada por Eurolingua Venairlanda en su totalidad. Los cursos estarán becados al 100% e incluirán entre otra cosas:
   • alojamiento en familia o residencia universitaria.
   • programa de 20 clases de inglés por semana, con Internet y material didáctico.
   • programa de actividades culturales visitas y excursiones.
   • Certificado, supervisión y teléfonos de emergencia.
   • No incluido, pero gestionable, el billete de avión.

   PRAZO DE SOLICITUDE DA BECA 
   Ata o 14 de abril de 2014
   Para descargar a convocatoria oficial pincha aquí.
   Para descargar programa do curso becado pincha aquí.   CONVOCADAS AXUDAS PARA O ALUMNADO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 2014   A Consellería de Educación convoca axudas para realizar as actividades de formación lingüística durante o ano 2014 dirixidas á mellora das competencias en inglés do alumnado de distintos niveis dos centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia.

   As actividades desenvolveranse en Galicia.

   O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2014.

   Requisitos:a) Estar cursando, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2013/14, na Comunidade Autónoma de Galicia, algún dos seguintes cursos:

   1º, 2º, 3º e 4º da ESO, 1º ou 2º de bacharelato.

   b) Ter superadas todas as áreas, materias ou módulos no curso 2012/13.

   c) Ter acadado no curso 2012/13 unha cualificación mínima de ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, na área ou materia de lingua inglesa.
   O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de abril de 2014.

   As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED504B
   Máis información:  - DOG do 27 de marzo de 2014
                                    -  http://www.edu.xunta.es/axudasle