martes, 10 de novembro de 2015

Segunda convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar: curso 2015/2016

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16.

Requisitos 
a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos durante o curso escolar 2015/16. 
b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros. 

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día  seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (día de publicación da orde 10/11/2015)

Lugar
As solicitudes (anexo I) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es .

Mais información
ORDE do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16.

https://www.edu.xunta.es/axudaslibros/


Ningún comentario:

Publicar un comentario